ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีภาวะดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, โสภิต สุวรรณเวลา
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • การบริโภคอาหาร อ.เพ็ญนภา อ.วรารัตน์ อ.โสภิต ปี 58.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Pennapa Petchlek ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) Pennapape@bcnt.ac.th, Pennapa91_91@hotmail.com 60.00 N
    2 Wararat Tiparat ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 20.00 N
    3 Sopit Suwanvala ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) sopit@bcnt.ac.th, ssuwanvela@gmail.com 20.00 N