ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติด้านอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองตรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, โสภิต สุวรรณเวลา, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • ปก (6) (1).pdf
 • เพ็ญนภา.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Pennapa Petchlek ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-2111298) Pennapape@bcnt.ac.th, Pennapa91_91@hotmail.com 60.00 N
  2 Sopit Suwanvala ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) sopit@bcnt.ac.th, ssuwanvela@gmail.com 20.00 N
  3 Benjawan Chuaykaew ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com 20.00 N