ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา, สายพิณ เม่งเอียด, นันทนาถ ลีสุรพงศ์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing Science and Health 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  จังหวัดขอนแก่น
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 หน้า 46-57
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • ปกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ.pdf
 • ความดันโลหิต อ.วรารัตน์ อ.จันทร์เพ็ญ คุณสายพิณ คุณนันทนาถ ปี 58.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Wararat Tiparat ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 50.00 N
  2 Janpen Lertwanawattana ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(146) janpen@bcnt.ac.th, pom53@windowslive.com 20.00 N
  3 สายพิณ เม่งเอียด ผู้แต่งร่วม โรงพยาบาลตรัง 20.00 N
  4 นันทนาถ ลีสุรพงศ์ ผู้แต่งร่วม โรงพยาบาลตรัง 10.00 N