การดูแลสุขภาพพึ่งตนตามกลักการแพทย์วิถีธรรม: กรณีศึกษาผู้ใหญ่วัยกลางคน


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สุวิมล มณีโชติ
ชื่อวารสาร ::  Songklanakarind Journal of Nursing 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 หน้า 202-214
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2559
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • ปก.jpg
  • การดูแลสุขภาพพึ่งตนเอง.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Suwimon Maneechote ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(258) suwimon.bcnt@gmail.com 100.00 N