การเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยเรื้องรัง : กรณีศึกษา


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ธิดารัตน์ สุภานันท์, จารุวรรณ ศุภศรี, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, อรุณี ชุนหบดี, พัชราภรณ์ ตุลยกุล
รหัส ISBN ::  9786161123918
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • destfilename-0.jpg
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Tidarat Supanunt ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(109) tidarat.s@bcnt.ac.th, tidaratsupanunt@hotmail.com 20.00 N
  2 Jaruwan Suppasri ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(109) jaruwans@bcnt.ac.th, jsuppasri@hotmail.com 20.00 N
  3 Wararat Tiparat ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 20.00 N
  4 Arunee Chunhabordee ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(109) aruneech@bcnt.ac.th, kinnini@hotmail.com 20.00 N
  5 Phatcharapon Tulyakul ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(109) tulyakul1@hotmail.com 20.00 N