ผลกระทบจากการตีตราและแนวทางการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง สำหรับผู้ป่วยวัณโรคในสังคมไทย


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จิราภรณ์ ชูวงศ์, เพ็ญจันทร์ มณีโชติ, ดวงใจ สวัสดี
ชื่อวารสาร ::  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  สงขลา
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 237-245
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • ผู้ป่วยวัณโรคในสังคมไทย อ.จิราภรณ์.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Jiraporn Choowong ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) jirapornc@bcnt.ac.th 70.00 N
    2 Penjan Maneechote ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) penjan@bcnt.ac.th, m_penjan@yahoo.com 15.00 N
    3 Duangjai Sawatdee ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) duangiais@bcnt.ac.th, add.p13@gmail.com 15.00 N