วิถีชีวิตชาวประมง กรณีศึกษา หมู่บ้านเกาะมุกต์ ต.เกาะลิบง อ. กันตัง จ.ตรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   โสภิต สุวรรณเวลา, จิราภรณ์ ชูวงศ์, เบญญา คุณรักษ์พงศ์, กาญจณา พรหมทอง
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2555
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Sopit Suwanvala ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) sopit@bcnt.ac.th, ssuwanvela@gmail.com 40.00 N
2 Jiraporn Choowong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) jirapornc@bcnt.ac.th 20.00 N
3 Benya Kunrakpong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(120) benya@bcnt.ac.th, benyatoy@hotmail.com 20.00 N
4 Kanchana Promtong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(109) kanchanapr@bcnt.ac.th, kanchana.yee@gmail.com 20.00 N