ผลการจัดสภาพแวดล้อมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเอื้ออำนวยในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติทางวิชาชีพครั้งแรกของนักศึกษา


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จิราภรณ์ ชูวงศ์, กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ, จิณัฐตา ศุภศรี
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2555
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Jiraporn Choowong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) jirapornc@bcnt.ac.th 20.00 N
2 กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ ผู้แต่งร่วม ข้าราชการบำนาญ 60.00 N
3 Jinatta Suppasri ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(113) jinattasu@bcnt.ac.th, ll.jsuppasri@gmail.com 20.00 N