Show All PDF Close modal

ทำทุกวันให้เป็นเหมือนวันสุดท้าย

ชื่อ นางสาวมรกต เรืองจิรัษเฐียร
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล morakot@bcnt.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 0 7521 1298 ต่อ 257

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน


    นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
    ผู้ปฏิบัติงาน
    งานทะเบียน

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง