Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น


ชื่อ อาจารย์เบญจวรรณ จันทรซิว
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล benjawanj@bcnt.ac.th, jantarasiew10@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 200

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1316 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1

   พย.1425 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

   ภ.1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1

   พย.1426 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1316 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1425 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1

   พย.1426 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2