Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์วรารัตน์ ทิพย์รัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้า งานบริการวิชาการ
อีเมล wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 256

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1207 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1212 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2