Show All PDF Close modal

รักและเมตตา

ชื่อ ดร.สร้อยสุวรรณ พลสังข์
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อีเมล soysuwan@bcnt.ac.th, soy_2512@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 144

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 2

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 2

   พย.1205 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย