Show All PDF Close modal

ชีวิตคือการเดินทาง พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือสังคม ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่างมีความสุข

ชื่อ อาจารย์นฤมล เฉ่งไล่
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อีเมล naruemonc@bcnt.ac.th, ying16411@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 144

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1208 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1205 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1