Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น


ชื่อ อาจารย์เบญจวรรณ จันทรซิว
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล benjawanj@bcnt.ac.th, jantarasiew10@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 200

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) ผดุงครรภ์

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       2558

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

       2551

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     Northumbria University

       14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561