Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น


ชื่อ อาจารย์เบญจวรรณ จันทรซิว
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล benjawanj@bcnt.ac.th, jantarasiew10@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 200

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  ตุลาคม


       โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม


       โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านสุนทรียทางอารมณ์

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิต


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน

 •   ปีงบประมาณ 2559

  พฤศจิกายน


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


  ตุลาคม


       โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านดนตรีไทย

 •   ปีงบประมาณ 2558

  ตุลาคม


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย)

 •   ปีงบประมาณ 2557

  ตุลาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเล่นและแสดงดนตรีไทย

การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเรียนการสอน
 •        ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม


       บูรณาการ พย.1316 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1

 •        ปีงบประมาณ 2560

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน


       บูรณาการ ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 •        ปีงบประมาณ 2558

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       บูรณาการ ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 •        ปีงบประมาณ 2557

  พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       บูรณาการ ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร