Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล jiranuwatch@bcnt.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 119

งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2561

  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

 • ปีงบประมาณ 2559

  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 16 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559

  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 9 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 • ปีงบประมาณ 2558

  24 กันยายน พ.ศ. 2558 - 13 มกราคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

  8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 11 กันยายน พ.ศ. 2558
  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง

 • ปีงบประมาณ 2557

  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  โครงการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 28 กันยายน พ.ศ. 2557
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๖

  11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 18 เมษายน พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2559

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


       บูรณาการ พย.1210 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

 •       ปีงบประมาณ 2558

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง


       บูรณาการ พย.1210 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

 •       ปีงบประมาณ 2557

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


       บูรณาการ พย.1209 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑