Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น


ชื่อ อาจารย์เบญจวรรณ จันทรซิว
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล benjawanj@bcnt.ac.th, jantarasiew10@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 200

งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2561

  13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0

 • ปีงบประมาณ 2560

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560

 • ปีงบประมาณ 2559

  20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2559

 • ปีงบประมาณ 2558

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนาความรู้การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • ปีงบประมาณ 2557

  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
  โครงการอบรมรู้ทันกฎหมาย เข้าใจแม่วัยรุ่น