Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์ดวงแข รักไทย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล duangkhae.r@bcnt.ac.th, pkdrakthai@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 146

งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2561

  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561

 • ปีงบประมาณ 2558

  2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  โครงการคัดสรรคนดี หน่วยงานดี เขตสุขภาพที่ 12

  30 เมษายน พ.ศ. 2558 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
  โครงการแกนนำวัยใสใส่ใจสุขภาพกายและจิต

  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  โครงการบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่

  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง