Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์วรารัตน์ ทิพย์รัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้า งานบริการวิชาการ
อีเมล wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 256

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2561

  9 มกราคม พ.ศ. 2561 - 10 มกราคม พ.ศ. 2561
  โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีิวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 12

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2562

  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง รุ่นที่ 33/2562

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  โครงการหนองตรุดรวมใจจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยไข้เลือดออก

 • ปีงบประมาณ 2561

  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561

  23 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
  โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ2561

  21 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  โครงการหนองตรุดรวมใจจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยไข้เลือดออก

 • ปีงบประมาณ 2559

  1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

  14 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพสมวัยใส่ใจสุขภาพประชาชนหนองตรุดด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

 • ปีงบประมาณ 2558

  15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

  8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558