Show All PDF Close modal

ทำดี คิดดี พูดดี ในทุกๆวัน

ชื่อ อาจารย์เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม
อีเมล benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-226976 ต่อ 144

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


  •   การเรียนการสอน
  •       ปีงบประมาณ 2557

    โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ


         บูรณาการ พย.1207 วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย