Show All PDF Close modal

ชีวิตคือการเดินทาง พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือสังคม ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่างมีความสุข

ชื่อ อาจารย์นฤมล เฉ่งไล่
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อีเมล naruemonc@bcnt.ac.th, ying16411@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 144

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  อบรม เรื่องการดูแลสุขภาพและสิทธิผู้พิการ

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
  โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน

 • ปีงบประมาณ 2561

  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561

  23 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
  โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ2561

  21 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  โครงการหนองตรุดรวมใจจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยไข้เลือดออก

 • ปีงบประมาณ 2559

  14 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพสมวัยใส่ใจสุขภาพประชาชนหนองตรุดด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ”

  9 มกราคม พ.ศ. 2559
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ

 • ปีงบประมาณ 2558

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ

  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย

  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง

  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ จากแกนนำสู่สังคม

 • ปีงบประมาณ 2557

  21 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 22 เมษายน พ.ศ. 2557
  โครงการอบรมแกนนำพยาบาลจิ๋วสร้างพฤติกรรมสุขภาพดี

  11 มกราคม พ.ศ. 2557
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2557

  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ


       บูรณาการ พย.1207 วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย