Show All PDF Close modal

ทำดี คิดดี พูดดี ในทุกๆวัน

ชื่อ อาจารย์เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม
อีเมล benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 144

ความเชี่ยวชาญ


  •    ส่งเสริมสุขอนามัย

       พฤติกรรมด้านสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดตรัง

       การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บป่วย

       การดูแลผู้ป่วยจิตเวช

       การปฐมพยาบาล