Show All PDF Close modal

ทำทุกวันให้เป็นเหมือนวันสุดท้าย

ชื่อ นางสาวมรกต เรืองจิรัษเฐียร
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล morakot@bcnt.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 0 7521 1298 ต่อ 257

ประวัติการศึกษา


 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต:  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู

     

       2560

  ปริญญาตรี:  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     

       2554

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน


  นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
  ผู้ปฏิบัติงาน
  งานทะเบียน

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง