Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น


ชื่อ อาจารย์เบญจวรรณ จันทรซิว
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล benjawanj@bcnt.ac.th, jantarasiew10@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 200

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) ผดุงครรภ์

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       2558

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

       2551

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     Northumbria University

       14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2561

  13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0

 • ปีงบประมาณ 2560

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560

 • ปีงบประมาณ 2559

  20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2559

 • ปีงบประมาณ 2558

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนาความรู้การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • ปีงบประมาณ 2557

  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
  โครงการอบรมรู้ทันกฎหมาย เข้าใจแม่วัยรุ่น

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  ตุลาคม


       โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม


       โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านสุนทรียทางอารมณ์

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิต


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน

 •   ปีงบประมาณ 2559

  พฤศจิกายน


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


  ตุลาคม


       โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านดนตรีไทย

 •   ปีงบประมาณ 2558

  ตุลาคม


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย)

 •   ปีงบประมาณ 2557

  ตุลาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเล่นและแสดงดนตรีไทย

การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเรียนการสอน
 •        ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม


       บูรณาการ พย.1316 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1

 •        ปีงบประมาณ 2560

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน


       บูรณาการ ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 •        ปีงบประมาณ 2558

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       บูรณาการ ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 •        ปีงบประมาณ 2557

  พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


       บูรณาการ ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 • ความเชี่ยวชาญ


  •    ไม่พบข้อมูล 

      การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

      แนวโน้มและการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1316 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1

    พย.1425 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

    ภ.1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

    พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

    พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

    พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1

    พย.1426 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1316 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1

    พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

    พย.1425 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1

    พย.1426 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2