Show All PDF Close modal

ครองตนเป็นคนดี ครองชีวีให้มีคุณค่า ครองงานด้วยศรัทธา รู้ค่าคุณแผ่นดิน

ชื่อ อาจารย์สุวิมล มณีโชติ
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล suwimon.bcnt@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 119

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

      มหาวิทยาลัยมหิดล

       2534

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

       2527

โครงการอบรมระยะสั้น


 • อบรมระยะสั้นหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน : Simulation Based Learning (SBL)

      Northumbria University, Newcastle, สหราชอาณาจักร

       1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2562

  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5

 • ปีงบประมาณ 2561

  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561

  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

  5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  โครงการนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล

 • ปีงบประมาณ 2560

  5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  โครงการนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล

  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิต

 • ปีงบประมาณ 2559

  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 16 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559

  14 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพสมวัยใส่ใจสุขภาพประชาชนหนองตรุดด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ”

  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 9 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 • ปีงบประมาณ 2558

  24 กันยายน พ.ศ. 2558 - 13 มกราคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

  8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 11 กันยายน พ.ศ. 2558
  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง

  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ จากแกนนำสู่สังคม

 • ปีงบประมาณ 2557

  5 กันยายน พ.ศ. 2557
  โครงการนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน

  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  โครงการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

  20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 10 มกราคม พ.ศ. 2557
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกกำลังกาย

  2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  โครงการประชุมวิชาการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาส่งเสริมสุขภาพและสาขาอื่น ๆ

  11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 18 เมษายน พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2559

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


       บูรณาการ พย.1210 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

 •       ปีงบประมาณ 2558

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง


       บูรณาการ พย.1210 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

 •       ปีงบประมาณ 2557

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


       บูรณาการ พย.1209 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   พฤศจิกายน


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2558

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2557

   ตุลาคม


        พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  ความเชี่ยวชาญ


  •    ไม่พบข้อมูล 

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

   พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545


   พยาบาลวิชาชีพ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

   พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543


   พยาบาลวิชาชีพ 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

   พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


   พยาบาลวิชาชีพ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส

   พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539


   วิทยาจารย์ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

   พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537


   วิทยาจารย์ 5 วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส

   พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535


   วิทยาจารย์ 4 วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส

   พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2529


   วิทยาจารย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส