Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์วรารัตน์ ทิพย์รัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้า งานบริการวิชาการ
อีเมล wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 256

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลศึกษา

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       2544

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

       2538ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2561

  9 มกราคม พ.ศ. 2561 - 10 มกราคม พ.ศ. 2561
  โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีิวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 12

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2562

  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง รุ่นที่ 33/2562

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  โครงการหนองตรุดรวมใจจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยไข้เลือดออก

 • ปีงบประมาณ 2561

  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561

  23 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
  โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ2561

  21 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  โครงการหนองตรุดรวมใจจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยไข้เลือดออก

 • ปีงบประมาณ 2559

  1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

  14 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพสมวัยใส่ใจสุขภาพประชาชนหนองตรุดด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

 • ปีงบประมาณ 2558

  15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

  8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

 •   ปีงบประมาณ 2559

  พฤศจิกายน


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

 •   ปีงบประมาณ 2558

  ตุลาคม


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

 •   ปีงบประมาณ 2557

  ตุลาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ความเชี่ยวชาญ


 •    ไม่พบข้อมูล 

     การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

     การสอนและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 8 (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549


  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548


  พยาบาลวิชาชีพ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544


  พยาบาลวิชาชีพ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541


  พยาบาลวิชาชีพ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

  พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลรัษฏา

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลรัษฏา

  พ.ศ. 2538


  พยาบาลวิชาชีพ 3

  พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1207 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1212 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2