Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์ดวงใจ สวัสดี
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล duangiais@bcnt.ac.th, add.p13@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 119

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       2545

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

       2535ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2561

  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

 • ปีงบประมาณ 2559

  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 16 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559

  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 9 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 • ปีงบประมาณ 2558

  24 กันยายน พ.ศ. 2558 - 13 มกราคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

  8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 11 กันยายน พ.ศ. 2558
  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง

 • ปีงบประมาณ 2557

  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  โครงการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

  11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 18 เมษายน พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2559

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


       บูรณาการ พย.1210 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

 •       ปีงบประมาณ 2558

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง


       บูรณาการ พย.1210 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

 •       ปีงบประมาณ 2557

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


       บูรณาการ พย.1209 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   พฤศจิกายน


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


   ตุลาคม


        โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านดนตรีไทย

  •   ปีงบประมาณ 2558

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2557

   ตุลาคม


        พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม


        พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเล่นและแสดงดนตรีไทย

  ความเชี่ยวชาญ


  •    ไม่พบข้อมูล 

      การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

      ผาจารย์ผู้สอนหลักสูตรพยาบาลในศตวรรษที่ 21

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2547


   พยาบาลวิชาชีพ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


   วิทยาจารย์ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538


   วิทยาจารย์ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

   พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537


   วิทยาจารย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2536


   วิทยาจารย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระปกเกล้า จันทบุรี

   พ.ศ. 2535


   วิทยาจารย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536


   พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลตรัง

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

    พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

    พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

    พย.1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

    ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

    พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

    พย.1206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

    พย.1208 การพยาบาลผู้สูงอายุ

    พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 1

    พ.1210 พยาธิสรีรวิทยา

    พย.1202 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

    พย.1203 การประเมินสุขภาพ

    พย.1204 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

    พย.1205 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

    พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

    พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

    พ.1107 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ