Show All PDF Close modal

รักและเมตตา

ชื่อ ดร.สร้อยสุวรรณ พลสังข์
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อีเมล soysuwan@bcnt.ac.th, soy_2512@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 144

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สังคมวิทยา

      Magadh University

       2557

  ปริญญาโท:  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา) (ศษ.ม.) การวิจัยและวัดผลทางการศึกษา

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       2542

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

       2535

  ปริญญาตรี:  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) การพยาบาลสาธารณสุข

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       2537ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2561

  23 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
  โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ2561

 • ปีงบประมาณ 2559

  9 มกราคม พ.ศ. 2559
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ

 • ปีงบประมาณ 2558

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ

  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย

 • ปีงบประมาณ 2557

  21 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 22 เมษายน พ.ศ. 2557
  โครงการอบรมแกนนำพยาบาลจิ๋วสร้างพฤติกรรมสุขภาพดี

  11 มกราคม พ.ศ. 2557
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2557

  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ


       บูรณาการ พย.1207 วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   พฤศจิกายน


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2558

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2557

   ตุลาคม


        พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

      การประเมินหลักสูตรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี ตรัง

      ส่งเสริมสุขอนามัย

      การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546


   วิทยาจารย์ (ด้านการสอน) 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545


   วิทยาจารย์ (ด้านการสอน) 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543


   วิทยาจารย์ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2540


   วิทยาจารย์ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2540


   วิทยาจารย์ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

   พ.ศ. 2537


   พยาบาลวิชาชีพ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537


   พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลตรัง

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 2

    พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

    พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

    พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

    พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

    พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 2

    พย.1205 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

    พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

    พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย