Show All PDF Close modal

ทำดี คิดดี พูดดี ในทุกๆวัน

ชื่อ อาจารย์เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม
อีเมล benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-226976 ต่อ 144

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลเด็ก

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       2549

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

       2541ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2557

  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ


       บูรณาการ พย.1207 วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2558

   พฤศจิกายน


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2557

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2556

   ตุลาคม


        พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  ความเชี่ยวชาญ


  •    ส่งเสริมสุขอนามัย

      พฤติกรรมด้านสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดตรัง

      การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บป่วย

      การดูแลผู้ป่วยจิตเวช

      การปฐมพยาบาล

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555


   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) 7 โรงพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) 6 โรงพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548


   พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2545


   พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545


   พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543


   พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลตรัง