Show All PDF Close modal

ชีวิตคือการเดินทาง พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือสังคม ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่างมีความสุข

ชื่อ อาจารย์นฤมล เฉ่งไล่
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อีเมล naruemonc@bcnt.ac.th, ying16411@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 144

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลบิดา มารดา และเด็ก

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       2541

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

       2536ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  อบรม เรื่องการดูแลสุขภาพและสิทธิผู้พิการ

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
  โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน

 • ปีงบประมาณ 2561

  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561

  23 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
  โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ2561

  21 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  โครงการหนองตรุดรวมใจจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยไข้เลือดออก

 • ปีงบประมาณ 2559

  14 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพสมวัยใส่ใจสุขภาพประชาชนหนองตรุดด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ”

  9 มกราคม พ.ศ. 2559
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ

 • ปีงบประมาณ 2558

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ

  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย

  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง

  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ จากแกนนำสู่สังคม

 • ปีงบประมาณ 2557

  21 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 22 เมษายน พ.ศ. 2557
  โครงการอบรมแกนนำพยาบาลจิ๋วสร้างพฤติกรรมสุขภาพดี

  11 มกราคม พ.ศ. 2557
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2557

  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ


       บูรณาการ พย.1207 วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   พฤศจิกายน


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2558

   ตุลาคม


        โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2557

   ตุลาคม


        พัฒนานักศึกษาด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การนวดราชสำนักประยุกต์

      การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

      ส่งเสริมสุขอนามัย

      ปัญหาสุขภาพของเด็กในวัยเรียน

      การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ

      การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

   พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) 7 โรงพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) 6 โรงพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543


   พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541


   พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลตรัง

   พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538


   พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลตรัง

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

    พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

    พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1

    พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

    พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

    พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

    สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1208 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

    พย.1205 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

    พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

    พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

    พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1