วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


กลุ่มงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


งานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน


สาขาวิชาการพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


งานธุรการและสารบรรณกลาง