วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Phokhwang, W. (Project Leader), Techakampholsarakit, L., Heetaksorn, C., Phaenoi, S..   Palliative Care Education in Thai Nursing Students and Nurses: Scoping Review . Tuition Fee. 2562.
2 Jantaramanee, V. (Project Leader), Watcharawiwat, A., Bunmusik, S..   Self-care Experience of Patients with controlled Type II diabetes . Tuition Fee. 2562.
3 Sookkavanawat, V. (Project Leader), Phongpate, K., Techakampholsarakit, L..   Simulation Based Learning and Self Confidence of Nursing students at BCN Suratthani in providing nursing care to mother and child during labor . Tuition Fee. 2562.
4 ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาคู่มือประเมินผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
5 วิริยา โพธิ์ขวาง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุลีพร หีตอักษร, โศรตรีย์ แพน้อย, เพ็ญศรี ทองเพชร.   คุณภาพของงานวิจัยแบบสำรวจของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
6 พนิดา รัตนพรหม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โครงการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย . มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. 2562.
7 วิริยา โพธิ์ขวาง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ลลิต, ชุลีพร หีตอักษร, โศ.   ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการมอบหมายประสบการณ์การเรียนรู้ ต่อสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยให้กับผู้รับบริการในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
8 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุลีพร หีตอักษร.   สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2562.
9 Heetaksorn, C. (Project Leader), Phaenoi, S..   Outcomes of Authentic Learning Program on Knowledge, Attitude, and Satisfaction of Nursing Students towards Community Strengthening . Tuition Fee. 2561.
10 Heetaksorn, C. (Project Leader), Srisujarit, D., ๋janjeang, R..   Satisfaction of Nurse Preceptors with Supervising Nursing Students in Clinical Practice . Tuition Fee. 2561.
11 เพ็ญศรี ทองเพชร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุลีพร หีตอักษร, โศรตรีย์ แพน้อย, ปิยะดา ยุ่ยฉิม.   การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
12 ลลิตวดี เตชะกัมพลสารกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์.   การบรรเทาความปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะคลอด : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
13 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศราวุธ เรืองสวัสดิ์, รวิวรรณ คำเงิน.   การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะออนไลน์สำหรับอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
14 สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, จิรภัค สุวรรณเจริญ.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
15 จิรภัค สุวรรณเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
16 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผกาสรณ์ อุไรวรรณ, จริญญา แก้วสกุลทอง, ปภาสินี แซ่ติ๋ว.   การพัฒนารูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2561.
17 พนิดา อาวุธ (หัวหน้าโครงการวิจัย), โศรตรีย์ แพน้อย, รุ่งนภา จันทรา.   การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
18 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก.   การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
19 ปภาสินี แซ่ติ๋ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชไมพร จินต์คณาพันธ์, ศราวุธ เรืองสวัสดิ์, ธนิดา ทีปะปาล.   การศึกษาศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุหลังจากอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ๗๐ ชั่วโมงของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
20 ชไมพร จินต์คณาพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ลินดา คล้ายปักษี, สุภาพร คหะวงค์.   ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อคุณภาพบริการสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
21 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก.   ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
22 ดวงเดือน อินทร์บำรุง (หัวหน้าโครงการวิจัย), อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล.   ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ๖ ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
23 จริญญา แก้วสกุลทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์, ผกาสรณ์ อุไรวรรณ.   ผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
24 โศรตรีย์ แพน้อย (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุลีพร หีตอักษร, วชิระบูลย์ อินสว่าง.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
25 กัณฐพร พงษ์แพทย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วัจมัย สุขวนวัฒน์, ลลิตวดี เตชะกัมพลสารกิจ.   ผลของรูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตัวต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีกลุ่มเสี่ยงสูงต่อภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
26 วิริยา โพธิ์ขวาง (หัวหน้าโครงการวิจัย), เพ็ญศรี ทองเพชร, อติญาณ์ ศรเกษตริน, วิลาวัณย์ เศาจวุฒิพงศ์, วชิระบูลย์ อินสว่าง.   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองสำหรับนักศึกษาพยาบาล . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2560.
27 ลินดา คล้ายปักษี (หัวหน้าโครงการวิจัย), ฉันทนา นาคฉัตรีย์, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก, รุ่งนภา จันทรา.   การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมะลวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
28 นุจเรศ โสภา (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์, วัจมัย สุขวนวัฒน์.   การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายแบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วยสถานการณ์จำลองการช่วยคลอดด้วยหุ่นในการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือการคลอดในสถานการณ์จริง ในการฝึกปฏิบัติงานแผนกห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาล . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2560.
29 ชุลีพร หีตอักษร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผกาสรณ์ อุไรวรรณ, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก, รุ่งนภา จันทรา.   การพัฒนารูปแบบการเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
30 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก.   การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
31 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, ลินดา คล้ายปักษี.   การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
32 ปิยรัตน์ ชูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์.   การศึกษาระดับความรู้ด้านโรคเรื้อรังและสมรรถนะในการให้บริการด้านโรคเรื้อรังในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
33 วชิระบูลย์ อินสว่าง (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุทธคนธ์ สังข์กูล.   การศึกษาสมรรถนะสากลของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
34 ธนิดา ทีปะปาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศราวุธ เรืองสวัสดิ์.   ผลของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับยาเคมีบำบัดด้วยหนังสือนิทานร่วมกับการเล่นบทบาทสมมติต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
35 จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุจเรศ โสภา, รุจิรดา เศาจวุฒิพงศ์.   ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมต่อความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2560.
36 ดวงหทัย ศรีสุจริต (หัวหน้าโครงการวิจัย), ลลิตวดี เตชะกัมพลสารกิจ, กัณฐพร พงษ์แพทย์.   ผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2560.
37 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, วิริยา โพธิ์ขวาง.   ภาระงานและผลิตภาพกำลังคนใน รพ.สต . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560.
38 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุทธานันท์ กัลกะ, อติญาณ์ ศรเกษตริน.   สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2560.
39 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือและแนวปฏิบัติในการคัดแยกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ สำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559.
40 ศราวุธ เรืองสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา, อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล.   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2559.
41 วีรวรรณ เกิดทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปนิดา พุ่มพุทธ, วรรณดี เสือมาก.   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการบริหารงานแบบมุ่งเน้นคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2559.
42 พนิดา อาวุธ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธนิดา ทีปะปาล, ทัศนา นิลพัฒน์ .   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องสำหรับพยาบาลวิชาชีพ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
43 สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, ฉันทนา นาคฉัตรีย์.   การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
44 เพ็ญศรี ทองเพชร (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, วิริยา โพธิ์ขวาง, รุ่งนภา จันทรา.   การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง สำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
45 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, พนิดา อาวุธ.   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลคนพิการและครอบครัวในระดับบริการปฐมภูมิ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
46 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, ยุพาวดี ขันธบัลลัง.   การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559.
47 จิรภัค สุวรรณเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริลักษณ์ เมืองไทย.   โครงการวิจัยประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานจังหวัดปลอดบุหรี่ . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559.
48 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), เพ็ญศรี ทองเพชร, อติญาณ์ ศรเกษตริน.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
49 AILLEN GRACE S. CA-AY (หัวหน้าโครงการวิจัย), Joseph Hapinat Gonzales Jr., วชิระบูลย์ อินสว่าง, ดาราวรรณ รองเมือง.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อกิจกรรมทางกายในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2559.
50 ชุลีพร หีตอักษร (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, รสติกร ขวัญชุม.   ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบการตลาดสดกอบกาญจน์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
51 ดาราวรรณ รองเมือง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ฉันทนา นาคฉัตรีย์, เพ็ญศรี ทองเพชร.   สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
52 อรวรรณ สัมภวมานะ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2558.
53 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา, ดาราวรรณ รองเมือง, อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล.   การเตรียมความพร้อมนักจิตวิทยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวในบริการระดับปฐมภูมิ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2558.
54 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, ศราวุธ เรืองสวัสดิ์.   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
55 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลด้านการจัดการภัยพิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข . สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. 2558.
56 สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์.   การวิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลรายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
57 อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา.   การศึกษาทิศทางการผลิตกำลังคนสายสาธารณสุข ภายใต้การผลิตของหน่วยงานสถาบันพระบรมราชชนก . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2558.
58 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุทธานันท์ กัลกะ , อติญาณ์ ศรเกษตริน.   การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนทางการพยาบาล . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2558.
59 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสำรวจคุณภาพชีวิตคนพิการ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2558.
60 จีราพร ทองดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดาราวรรณ รองเมือง.   ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลเฉลี่ยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
61 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โครงการติดตามผลงานและพัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยาเพื่องานสุขภาพจิต . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2558.
62 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณดี เสือมาก.   ประสิทธิผลของการสอนตามรูปแบบภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
63 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิชญา โรจนรักษ์.   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
64 สุทธานันท์ กัลกะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์.   ผลการใช้สื่อวิดิทัศน์หนังตะลุงและคู่มือการดูแลตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2558.
65 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผกาสรณ์ อุไรวรรณ, จริญญา แก้วสกุลทอง.   ผลของการถวายความรู้พระนักเทศน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตภาคใต้ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2558.
66 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา, ลัดดา เรืองด้วง.   ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
67 ปภาสินี แซ่ติ๋ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธนิดา ธีปะปาล.   ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและน้ำหนักตัวของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
68 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
69 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ การดูแลผู้ป่วนโรคเรื้อรังกลุ่มติดบ้านติดเตียงในชุมชน เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2558.
70 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิชญา โรจนรักษ์.   สถานการณ์ปัญหาและความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มติดบ้านติดเตียงในชุมชน เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2558.
71 Chantra, R. (Project Leader), Sarakshetrin, A..   A Synthesis of Instructional Model of Nursing . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2557.
72 Chantra, R. (Project Leader), Thanaroj, S., Sarakshetrin, A..   A Factor Analysis of Disaster Nursing Competency in Hospitals under the Ministry of Public Health . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2557.
73 Samphawamana, M. (Project Leader), Klaypuqsee, L., Phaenoi, S., Arwut, P..   การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบางใบไม้ . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2557.
74 รุ่งนภา จันทรา, อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล, อติญาณ์ ศรเกษตริน.   การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติในเขตภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
75 ดวงเดือน อินทร์บำรุง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฎ์, รสติกร ขวัญชุม, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา.   การพัฒนาประสิทธิผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
76 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), พนิดา รัตนพรหม, วรรณดี เสือมาก, วีรวรรณ เกิดทอง.   การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
77 ชุลีพร หีตอักษร (หัวหน้าโครงการวิจัย), รสติกร ขวัญชุม, ปราชญาวตี ยมานันตกุล, อติญาณ์ ศรเกษตริน.   การพัฒนารายวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
78 Sarakshetrin, A. (Project Leader), Chantra, R., Rongmuang, D., Tanyaratsrisakul, A., สุุทธานันท์ กัลกะ.   ติดตามผลงานและพัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยาเพื่องานสุขภาพจิตชุมชนในบริการระดับปฐมภูมิ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
79 เนตรนภิศ จินดากร (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา, สุมาลี สุวรรณภักดี, วิลาวัณย์ เศาจวุฒิพงศ์.   ผลการจัดการเรียนการสอนวิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาลตามทฤษฎีสร้างความรู้เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
80 รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน.   ผลการใช้สื่อวิดิทัศน์หนังตะลุงและคู่มือการดูแลตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
81 ชไมพร จินต์คณาพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชฎาภรณ์ จันทร์แจ้ง.   ผลการสอนแบบมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเรื่องความผิดปกติของเลือดและส่วนประกอบของเลือดต่อความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
82 อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา.   สมรรถนะด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
83 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุลีพร เอกรัตน์, รุ่งนภา จันทรา.   กระบวนการพัฒนาตลาดสดสุขภาพ: ตลาดสดกอบกาญจน์   ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2556.
84 อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล.   การพัฒนาการเรียนรู้และผลการสอบขึ้นทะเบียนของสภาการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 25 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
85 อัจริยา วัชราวิวัฒน์, สุมาลี สุวรรณภักดี, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก, วัจมัย สุขวนวัฒน์.   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 ของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2556.
86 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล.   การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
87 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, อรวรรณ สัมภวมานะ, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก, ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฎ์, ดวงเดือน อินทร์บำรุง.   การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
88 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, อรวรรณ สัมภวมานะ.   การศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้อัตลักษณ์บัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
89 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผกาสรณ์ อุไรวรรณ, จริญญา แก้วสกุลทอง.   ผลของการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
90 ศรัญญา ธนมิตรามณี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของยาเม็ดบดผงใบมะรุมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุนทรนิวาส ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎีร์ธานี     . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
91 มัฎฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (Project Leader), Kaewsakulthong, J., Uraiwan, P..   the Effect of Evidence-based Nursing Practice Instruction for Critical Thinking ability in nursing student . Tuition Fee. 2555.
92 จีราพร ทองดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), วัจมัย สุขวนวัฒน์.   การติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 23/1รุ่นที่,23/2 ,23/3 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
93 รวิวรรณ คำเงิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), เพ็ญศรี ทองเพชร, อรวรรณ สัมภวมานะ.   การประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
94 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุมาลี สุวรรณภักดี, อรวรรณ สัมภวมานะ, พนิดา อาวุธ, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก.   การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุขเขต 7 จังหวัดในพื้นี่รับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2555.
95 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์หนังตะลุงในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
96 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, โศรตรีย์ แพน้อย.   การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านภัยพิบัติสำหรับพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
97 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา.   การวิเคราะห์อภิมานการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง . สถาบันพระบรมราชชนก. 2555.
98 วรรณดี เสือมาก, เพ็ญศรี ทองเพชร, วีรวรรณ เกิดทอง.   การศึกษากระบวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่มีการบูรณาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
99 ศราวุธ เรืองสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบ E-learning รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
100 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2555.
101 ปนิดา พุ่มพุทธ.   การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพยาบาลภาวะซึมเศร้าในประเทศไทย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
102 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, โศรตรีย์ แพน้อย.   ความต้องการกำลังคนสาขาการพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
103 เสาวภา เอกอดิศักดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชไมพร จินต์คณาพันธ์.   ความสามารถในการปฎิบัติงานและความต้องการพัฒนาความสามารถในการปฎิบัติงานของพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี . สถาบันพระบรมราชชนก. 2555.
104 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์.   ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
105 ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เนตรนภิศ จินดากร.   ผลการใช้โปรแกรมการสอนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้ยาที่เหมาะสมของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนบางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
106 อรวรรณ สัมภวมานะ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (research base learning) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบาดวิทยา และพฤติกรรมใฝ่รู้ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
107 จริญญา แก้วสกุลทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ.   ผลของโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็และเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
108 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์, เสาวภา เอกอดิศักดิ์, ลินดา คล้ายปักษี.   พพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างไตทางหน้าท้อง . สถาบันพระบรมราชชนก. 2555.
109 ดาราวรรณ รองเมือง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของสตรีที่มีอายุ ๑๕-๒๙ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ตนเอง. 2555.
110 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พฤติกรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
111 รสติกร ขวัญชุม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   วิจัยในชั้นเรียนผลการใช้ชุดการเรียนเรื่อง “การพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม” ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพยาบาลครอบครัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
112 จริญญา แก้วสกุลทอง หัวหน้าวิจัย นางสาวศิริลักษณ์ ถ.   Need to develop life skill for youth in the Juvenile training center in the area 8 Surat Thani . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554.
113 อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุลีพร หีตอักษร, อติญาณ์ ศรเกษตริน.   การเตรียมความพร้อมในการรับอุทกภัยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
114 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, รุ่งนภา จันทรา, สุมาลี สุวรรณภักดี, รสติกร ขวัญชุม, ปนิดา พุ่มพุทธ, ชุลีพร หีตอักษร.   การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ 2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
115 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), เพ็ญศรี ทองเพชร.   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benmarking) . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
116 อติญาณ์ ศรเกษตริน.   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการ และการอ่านฉลากโภชนาสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
117 รุ่งนภา จันทรา, ปนิดา พุ่มพุทธ.   การวิเคราะห์อภิมานผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการลดระดับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าในประเทศไทย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
118 จริญญา แก้วสกุลทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริลักษณ์ ถุงทอง.   ความต้องการจำเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
119 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์.   ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอชวันเอ็นวัน 2009 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
120 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(ต่อเนื่อง ๒ ปี) ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
121 ปนิดา พุ่มพุทธ, ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ.   เจตคติของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
122 ดวงเดือน อินทร์บำรุง (หัวหน้าโครงการวิจัย), อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล, พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ชุลีพร หีตอักษร.   ประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ป่วย/จิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
123 รวิวรรณ คำเงิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา.   ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
124 เพ็ญศรี ทองเพชร (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณดี เสือมาก, วีรวรรณ เกิดทอง.   ผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
125 เบญจพร  แก้วมีศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย), รวิวรรณ คำเงิน, โศรตรีย์ แพน้อย.   ผลการใช้เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมในการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับชุมชนจังหวัดระนอง . กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ. 2554.
126 ผกาสรณ์ อุไรวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการใช้วิธีการสอนเชิงประสบการณ์จริงต่อความรู้ ทัศนคติ ต่อการเรียนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและคุณลักษณะการมีจิตบริการด้วยหัวใจมนุษย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
127 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการใช้วิธีการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัย เพื่อการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ บูรณาการวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
128 นุจเรศ โสภา (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์, ดาราวรรณ รองเมือง.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้แก่พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกของวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ต่อความรู้ในการจัดการความปวด และทัศนคติในการจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
129 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปนิดา พุ่มพุทธ.   ภาวะสุขภาพและความต้องการสื่อเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของพระภิกษุในเขตภาคใต้ตอนบน . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
130 เพ็ญศรี ทองเพชร (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา, ฉันทนา นาคฉัตรีย์.   สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
131 ดาราวรรณ รองเมือง.   อัตมโนทัศน์เชิงโครงสร้างเกี่ยวกับรูปร่าง น้ำหนัก ความพึงพอใจในภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างและความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในหญิงไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
132 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), วชิระบูลย์ อินสว่าง, อติญาณ์ ศรเกษตริน, โศรตรีย์ แพน้อย.   การดำเนินงานของหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สาธารณสุขเขต 15 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
133 รจนา พิษาภาพ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
134 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), โศรตรีย์ แพน้อย, ชุลีพร หีตอักษร.   การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่สาธารณสุขเขต6 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
135 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรวรรณ สัมภวมานะ.   การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
136 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิลาวัณย์ เศาจวุฒิพงศ์.   การประเมินความต้องการจำเป็ นของปัจจัยเกือ้ หนุนต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
137 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์, ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฐ์.   การประเมินความต้องการจำเป็นในด้านสวัสดิการนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
138 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล, รุ่งนภา จันทรา, ชุลีพร หีตอักษร.   การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีศึกษากระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2553.
139 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, อำนวย  ธัญรัตน์ศรีกุล, ชุลีพร หีตอักษร.   การพัฒนาแกนนำการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2553.
140 วัจมัย สุขวนวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงหทัย ศรีสุจริต, จิรภัค  สุวรรณเจริญ.   การพัฒนาแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์โดยกำหนดพฤติกรรมย่อยและเกณฑ์การให้คะแนน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
141 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), พนิดา อาวุธ, โศรตรีย์ แพน้อย.   การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติโดยใช้กระบวนการสร้างเสริมความเข้าใจมนุษย์และสังคม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
142 ดาราวรรณ รองเมือง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ฉันทนา นาคฉัตรีย์.   การรับรู้ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
143 พนิดา อาวุธ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จริญญา แก้วสกุลทอง.   การศึกษาพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวของประชาชน จ.สุราษฎร์ธานีตามการรับรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ. สุราษฎรธานี . กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง. 2553.
144 ปภาสินี แซ่ติ๋ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), กิจติยา รัตนมณี.   ความต้องการของผู้รับบริการในศูนย์เด็กเล็กในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
145 ชไมพร จินต์คณาพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อำนวย ธัญรัตน์ศรีกุล.   ความพึงพอใจของพยาบาลและผู้ป่วยต่อเครื่องรองขาทำแผลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธูานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
146 ศุภรัตน์  มกรพันธ์.   ความพึงพอใจตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ผ่านการอบรมต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
147 พนิดา อาวุธ (หัวหน้าโครงการวิจัย), โศรตรีย์ แพน้อย, กิจติยา รัตนมณี.   ความพึงพอใจตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ผ่านการอบรมต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
148 จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2551 . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2553.
149 จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2552 . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2553.
150 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิลาวัณย์ เศาจวุฒิพงศ์, ฉลวย เหลือบรรจง.   ผลการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่อความพึงพอใจและการปฏิบัติของผู้รับบริการในหอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
151 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), นงเยาว์ ชัยทอง, ชุลีพร หีตอักษร, อรวรรณ สัมภวมานะ.   กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ: กรณีศึกษาตลาดสดกอบกาญจน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2552.
152 วรรณดี เสือมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), รสติกร ขวัญชุม, อัจริยา วัชราวิวัฒน์, รจนา พิษาภาพ.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2550 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
153 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, สุมาลี สุวรรณภักดี, ปนิดา พุ่มพุทธ, รสติกร ขวัญชุม.   การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ 2551 ของ 7 จังหวัดภาคใต้ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2552.
154 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิชญา โรจนรักษ์, ผกาสรณ์ อุไรวรรณ.   การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจและด้านสังคมสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2552.
155 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, อำนวย  ธัญรัตน์ศรีกุล, วิริยา  โพธิ์ขวาง-ยุสท์, ชุลีพร หีตอักษร.   การพัฒนารูปแบบการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรวิชาชีพ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา เขตพื้นที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2552.
156 อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์, เสาวภา เอกอดิศักดิ์.   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านโภชนาการและการอ่านฉ,ากโภชนาการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2552.
157 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์, ผกาสรณ์ อุไรวรรณ, สุมาลี สุวรรณภักดี.   การพัฒนารูปแบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบบ้านวพบ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
158 วรรณดี เสือมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิชญา โรจนรักษ์, ศรัญญา ธนมิตรามณี.   การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของวพบ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
159 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การวิเคราะห์อภิมานผลของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่2 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
160 ชไมพร จินต์คณาพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ3 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21 ชั้นปีที่ 3 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
161 พนิดา อาวุธ (หัวหน้าโครงการวิจัย), โศรตรีย์ แพน้อย.   ความพึงพอใจตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ผ่านการอบรมต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 11 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
162 รวิวรรณ คำเงิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปภาสินี แซ่ติ๋ว.   ความรู้ เจตคติ และการปฎิบัติเพื่อป้องกันและควบคการแพร่ระบาดของโรค ไข้หวัใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิดเอ เอชวัน เอ็นวัน 2009 ของครูพี่ลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
163 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผกาสรณ์ อุไรวรรณ, วิลาวัณย์ เศาจวุฒิพงศ์, วิชญา โรจนรักษ์.   ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอชวัน เอ็นวัน 2009 ของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เขต 6 กระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
164 ชไมพร จินต์คณาพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รจนา พิษาภาพ, สุมาลี สุวรรณภักดี.   ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอชวัน เอ็นวัน 2009 ของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
165 กิจติยา รัตนมณี (หัวหน้าโครงการวิจัย), รวิวรรณ คำเงิน, ปภาสินี แซ่ติ๋ว.   ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009ของครูและผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์เด็กเล็ก ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
166 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เสาวภา เอกอดิศักดิ์.   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
167 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กออทิสติก . สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. 2552.
168 กาญจนา  สุวรรณรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รจนา พิษาภาพ, ชไมพร จินต์คณาพันธ์.   คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
169 ผกาสรณ์ อุไรวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิตของประชาชนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
170 ลินดา คล้ายปักษี, รัชฎาภรณ์ จันทร์แจ้ง.   ผลการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาบุหรี่กับสุขภาพ: บทบาทของพยาบาลต่อการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2552.
171 ศรัญญา ธนมิตรามณี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นระดับของคำถามที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ในโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มในจังหวัดชายแดนภาคภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
172 เนตรนภิศ จินดากร (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุมาลี สุวรรณภักดี, รุ่งนภา จันทรา.   พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
173 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรวรรณ สัมภวมานะ, โศรตรีย์ แพน้อย.   พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
174 วรรณดี เสือมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, รจนา พิษาภาพ.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2547 ของวพบ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
175 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), โศรตรีย์ แพน้อย, ชุลีพร หีตอักษร.   การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 15 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
176 เสาวภา เอกอดิศักดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นงเยาว์ ชัยทอง, สุนันทา ทองพัฒน์.   การศึกษาบริบทของสถาบันการศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษของนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2551.
177 ฉันทนา นาคฉัตรีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2551.
178 นุจเรศ โสภา (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปราชญาวตี ยมานันตกุล, จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์.   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีตามการรับรู้ของอาจารย์เพื่อนร่วมชั้นเรียน และตนเอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
179 จีราพร ทองดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา, ฉันทนา นาคฉัตรีย์.   ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง . สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. 2551.
180 วีรวรรณ เกิดทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), เพ็ญศรี ทองเพชร, รุ่งนภา จันทรา.   ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์กรภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เขตภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
181 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศราวุธ เรืองสวัสดิ์.   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ตามสภาพจริงในรายวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
182 จีราพร ทองดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), ฉันทนา นาคฉัตรีย์.   ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลานพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
183 ฉันทนา นาคฉัตรีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จีราพร ทองดี, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก, สุนันทา  ทองพัฒน์.   รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล ชุมชนโพหวาย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2551.
184 Rattanaprom, P. (Project Leader).   The Effectiveness of educational management by nurse instructors following the quality Assurance . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2550.
185 วรรณดี เสือมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, รจนา พิษาภาพ.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2546 ของวพบ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
186 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
187 สุมาลี สุวรรณภักดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), ฉลวย เหลือบรรจง, วรรณดี เสือมาก, วีรวรรณ เกิดทอง.   การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลตามหลักจริยธรรมในการเคารพเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
188 ศุภรัตน์  มกรพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งนภา จันทรา, กิจติยา รัตนมณี.   การประเมินสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)วพบ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
189 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), เพ็ญศรี ทองเพชร, วีรวรรณ เกิดทอง.   การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
190 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, อรวรรณ สัมภวมานะ.   การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
191 ปราชญาวตี ยมานันตกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณดี เสือมาก.   การวิเคราห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
192 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจพร  แก้วมีศรี, ลินดา คล้ายปักษี.   การศึกษาบทบาทด้านวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
193 ศราวุธ เรืองสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
194 โศรตรีย์ แพน้อย (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, ชุลีพร หีตอักษร.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนสาธารณสุข เขต 6 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
195 เสาวภา เอกอดิศักดิ์, พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์, วิลาวัณย์ เศาจวุฒิพงศ์.   ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
196 อรวรรณ สัมภวมานะ, โศรตรีย์ แพน้อย.   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
197 ศุภรัตน์ มกรพันธ์.   การดูแลตนเองของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
198 ศุภรัตน์  มกรพันธ์.   การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้อ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 2 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
199 วรรณดี เสือมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, รจนา พิษาภาพ.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 ของวพบ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
200 วรรณดี เสือมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, รสติกร ขวัญชุม.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2549 ของวพบ.สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
201 วรรณดี เสือมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, ปราชญาวตี ยมานันตกุล, วีรวรรณ เกิดทอง.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2545 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
202 อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, เบญจพร  แก้วมีศรี, รุ่งนภา จันทรา, วีรวรรณ เกิดทอง.   การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 ของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
203 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมความรู้เรื่องสมุนไพรที่ใช้เป็นยาภายนอกสำหรับนักศึกษาพยาบาล . ตนเอง. 2549.
204 วีรวรรณ เกิดทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณดี เสือมาก.   การรับรู้สิทธิผู้ป่วยและการปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วยของผู้ให้บริการและการรับรู้สิทธิผู้ป่วยและการได้รับการปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วยของผู้รับบริการหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
205 อรวรรณ สัมภวมานะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณดี เสือมาก, จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์.   การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2548 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
206 อรวรรณ สัมภวมานะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานเมืองไทยแข็งแรง ของอาสาสมัครสาธารณสุข อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
207 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), โศรตรีย์ แพน้อย, อรวรรณ สัมภวมานะ.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเมืองไทยแข็งแรง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้าน อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2549.
208 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์, เสาวภา เอกอดิศักดิ์, ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฐ์.   ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชาสังคมไทย และมนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
209 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการจัดการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (cooperative learning) ในวิชาสถิติเบื้องต้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความตระหนักรู้คุณค่าตนเอง และความพึงพอใจของผู้เรียน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
210 มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผกาสรณ์ อุไรวรรณ, ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ.   สุขภาพจิตของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขในเครือข่ายภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
211 วรรณดี เสือมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์, ปราชญาวตี ยมานันตกุล, วีรวรรณ เกิดทอง.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2548.
212 วชิระบูลย์ อินสว่าง (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน, วีรวรรณ เกิดทอง.   ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2548.
213 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), เพ็ญศรี ทองเพชร, วีรวรรณ เกิดทอง.   ความต้องการพัฒนาบุคลากรของพยาบาลวิชาชีพ ในพื้นที่สาธารณสุข 15 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2548.
214 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2548.
215 รวิวรรณ คำเงิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดาราวรรณ รองเมือง.   ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีการมองเห็นเสื่อม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2548.
216 เพ็ญศรี ทองเพชร (หัวหน้าโครงการวิจัย), อติญาณ์ ศรเกษตริน.   การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย;กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2547.
217 สุนันทา  ทองพัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กาญจนา  สุวรรณรัตน์, ชุลีพร หีตอักษร.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศกับบุตรของบิดา มารดา และผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2547.
218 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2547.
219 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมเจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล รองรับการปฏิรูประบบสุขภาพ . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2546.
220 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจริยา วัชราวิวัฒน์.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพ . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2546.
221 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2546.
222 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), เพ็ญศรี ทองเพชร.   ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับบทเรียนปกติกับการให้ข้อมูลป้อนกลับต่างชนิดกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2546.
223 รุ่งนภา จันทรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณดี เสือมาก, เพ็ญศรี ทองเพชร, วีรวรรณ เกิดทอง, สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก.   การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2545.
224 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2544.
225 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาหลักสุตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาพยาบาล . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2543.
226 เพ็ญศรี ทองเพชร.   การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2541.
227 อติญาณ์ ศรเกษตริน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สภาพการดำเนินงานสาธารรสุขมูลฐานของสถานีอนามัยในจังหวัดสุราษฏร์ธานี . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2537.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ