บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน
1 Caring for Psychaitric Patients with The Humanized Care: Authentic Learning in the Course of Nursing Care of People with Mental Health Problems,   Uraiwan, P., สุทธานันท์ กัลกะ (รามาธิบดีพยาบาลสาร , 2556). 100-115.
2 เจตคติของนักศึกษาต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบุคคลที่มีปัญหาทางจิต,   สุทธานันท์ กัลกะ, ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ, ปนิดา พุ่มพุทธ (รามาธิบดีพยาบาลสาร , 2556). 102-113.
3 Teaching for Enhancing Critical Thinking of Nursing Students in Clinical Practice,   ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล , Thongphet, P., วาสนา ขอนยาง (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2559). 233-245.
4 Developing English Competency in Nursing Students,   Phooriwitthayatheera, K., สุทธานันท์ กัลกะ (รามาธิบดีพยาบาลสาร , 2559). 123-133.
5 Palliative Care: A Case Study of Albert Ludwigs University Hospital, Freiburg, Germany,   Phokhwang, W. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 345-360.
6 Changes in Thai Society and Culture and Trends of Nursing Profession,   อัญชลี แก้วสระศรี, Heetaksorn, C., รัตนา นิลเลื่อม (วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ , 2560). 160-169.
7 Current Health Workforce and State of the Health Workforce Development Needs in the Thai Health System: a Report by the Phraboromarajchanok Institute (PBRI), the Ministry of Public Health (MOPH),   นภชา สิงห์วีรธรรม, Kantabanlang, Y. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 218-225.
8 Nutritional Promotion in Pre-School Children,   ประไพพิศ สิงหเสม, ศักรินทร์ สุรรณเวหา, Sarakshetrin, A. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 226-235.
9 Suffering among Parents Having Children with Leukemia,   จินตนา วัชรสินธ, Khamngoen, R., Rattanamanee, K., ชนกพร ศรีประสาร, ณัชนันท์ ชีวานนท์ (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 2560). 78-88.
10 Guideline on Caring for Patients with Burns and Scalds,   Luabunjong, C., Jindakorn, N. (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2560). 14-22.
11 Success with Three Main Concepts,   Saetew, P., นวรัตน์ ไวชมภู (วารสารพยาบาลทหารบก , 2560). 9-16.
12 Delayed Progression Diabetic Nephropathy in Patients with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus,   Thongtong, S. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2560). 17-24.
13 Care for Stroke Patients with a Multidisciplinary Team,   Chantra, R., เรณู แสงสุวรรณ, Heetaksorn, C. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2560). 49-55.
14 Roles of Community Nurses as Advocators for the Rights of the Disables and Families,   Choomee, P., Insawang, V., Rueangsawat, S. (สงขลานครินทร์เวชสาร , 2560). 137-146.
15 การออกแบบและการกำหนดค่าแบบสอบถามชนิดผู้ตอบอ่านและตอบเอง,   วิริยา โพธิ์ขวาง, เพ็ญศรี ทองเพชร, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก , เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์  (วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 2560). 232-239.
16 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลคนพิการและครอบครัวในระดับบริการปฐมภูมิร่วมกับสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย,   ปิยรัตน์ ชูมี, กีรติ กิจธีระวัฒิวงษ์ , ลักคณา บุญมี  (วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 2560). 188-195.
17 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต,   จิรภัค สุวรรณเจริญ, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ชุติมา มาลัย (พยาบาลสาร , 2560). 
18 การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : ศาสตร์และศิลป์ในการพยาบาล,   ชไมพร จินต์คณาพันธ์ (วารสารโรงพยาบาลสกลนคร, 2560). 282-289.
19 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมความสามารถในการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน,   ชุลีพร หีตอักษร, รุ่งนภา จันทรา, อัญชลี แก้วสระศรี, รัตนา นิลเลื่อน (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ , 2560). 375-380.
20 สมรรถนะพยาบาลในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในยุคการเปลี่ยนแปลง,   อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, สุทธานันท์ กัลกะ (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 19-28.
21 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล เพื่อก้าวสู่พยาบาลคุณธรรม,   วีรวรรณ เกิดทอง, วรรณดี เสือมาก (วารสารมหิดล , 2560). 257-272.
22 Palliative Nursing Care in Children with Cancer at the End of Life: Critical Perspectives,   เบญจวรรณ งานวงศ์วิวัฒน์, ชนานันท์ โพธิ์ขวาง, Phokhwang, W., Arwut, P. (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 2560). 27-38.
23 แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเป็นหมดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ,   เนตรนภิศ จินดากร, ฉลวย เหลือบรรจง, กัณฐพร พงษ์แพทย์, ลลิตวดี เตชะกัมพลสารกิจ (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ , 2560). 436-440.
24 การปรับตัวต่อความเจ็บป่วยของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย,   จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์, นุจเรศ โสภา, รจนา พิษาภาพ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 2560). 85-95.
25 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย : การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม,   ชุลีพร หีตอักษร, รุ่งนภา จันทรา, อัศนี วันชัย, จิริยา อินทนา (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 2560). 25-33.
26 การสอนโดยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล,   ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์ (วารสารวิชาการครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตย์, 2560). 70-84.
27 การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ :ความท้าทายในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์พยาบาล,   ชุติมา มาลัย, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, สุพรรณี กัณหดิลก , จิรภัค สุวรรณเจริญ (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2560). 34-47.
28 มุมมองสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์,   กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ, จิริยา อินทนา, อัศนี วันชัย, กนิพันธ์ ปานณรงค์, วิริยา โพธิ์ขวาง (วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา, 2560). 88-93.
29 Study of the Potential of Care Giver fir the Elderly after 70 hours of Elderly Care Program of Borommarajonani College of Nursing, Surat Thani,   Saetew, P., Rueangsawat, S., Chinkhanaphan, M., Teepapal, T. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2562). 300-310.
30 Palliative and End-of-life Care Competencies among Registered Nurses in Regional Health 11,   Nakchattri, C. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2561). 412-422.
31 Palliative and End-of-life Care Competencies among Registered Nurses in Regional Health 11,   Thongphet, P. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2561). 412-422.
32 Factors Related to Violence in Families with School Age Children,   Khamngoen, R. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2561). 189-199.
33 Development of Professional Nurses' Competence into Nursing Case Managers using the Framework of Advanced Nursing Practitioners and Adult Learning Theory,   Choomee, P. (วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า , 2561). 93-102.
34 Quality of Life and Its Related Factors in Children with Cancer: A Literature Review,   Saetew, P., Teepapal, T. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2562). 224-250.
35 The Model Development of an Assessment of Nurse Educator Competencies for 21st Century among Nursing Colleges under Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development, Ministry of Public Health,   Chantra, R., Thongphet, P. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2562). 166-178.
36 Development of an Enriched Curriculum for Promoting Palliative Care Competencies of Nursing Students,   Phokhwang, W., Sarakshetrin, A., Thongphet, P. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2562). 214-228.
37 The Effects of Discharge Planning Program for Burn Patients on Self-care ability and Quality of Life in Surgical 4 Department Suratthani Hospital,   Chantra, R. (วารสารวิชาการแพทย์เขต 11, 2562). 143-156.
38 Complications and Health Behaviors among Persons Undergone Coronary Artery Bypass Grafting (CABG),   Charoenchit, L., Sarakshetrin, A. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2562). 246-259.
39 Research Quality Assessment in Nursing and Public Health,   Phokhwang, W., Champat, C. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2562). 32-45.
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.