บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน
1 Caring for Psychaitric Patients with The Humanized Care: Authentic Learning in the Course of Nursing Care of People with Mental Health Problems,   Uraiwan, P., สุทธานันท์ กัลกะ (รามาธิบดีพยาบาลสาร , 2556). 100-115.
2 เจตคติของนักศึกษาต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบุคคลที่มีปัญหาทางจิต,   สุทธานันท์ กัลกะ, ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ, ปนิดา พุ่มพุทธ (รามาธิบดีพยาบาลสาร , 2556). 102-113.
3 Teaching for Enhancing Critical Thinking of Nursing Students in Clinical Practice,   ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล , Thongphet, P., วาสนา ขอนยาง (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2559). 233-245.
4 Developing English Competency in Nursing Students,   Phooriwitthayatheera, K., สุทธานันท์ กัลกะ (รามาธิบดีพยาบาลสาร , 2559). 123-133.
5 Palliative Care: A Case Study of Albert Ludwigs University Hospital, Freiburg, Germany,   Phokhwang, W. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 345-360.
6 Changes in Thai Society and Culture and Trends of Nursing Profession,   อัญชลี แก้วสระศรี, Heetaksorn, C., รัตนา นิลเลื่อม (วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ , 2560). 160-169.
7 Current Health Workforce and State of the Health Workforce Development Needs in the Thai Health System: a Report by the Phraboromarajchanok Institute (PBRI), the Ministry of Public Health (MOPH),   นภชา สิงห์วีรธรรม, Kantabanlang, Y. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 218-225.
8 Nutritional Promotion in Pre-School Children,   ประไพพิศ สิงหเสม, ศักรินทร์ สุรรณเวหา, Sarakshetrin, A. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 226-235.
9 Suffering among Parents Having Children with Leukemia,   จินตนา วัชรสินธ, Khamngoen, R., Rattanamanee, K., ชนกพร ศรีประสาร, ณัชนันท์ ชีวานนท์ (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 2560). 78-88.
10 Guideline on Caring for Patients with Burns and Scalds,   Luabunjong, C., Jindakorn, N. (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2560). 14-22.
11 Success with Three Main Concepts,   Saetew, P., นวรัตน์ ไวชมภู (วารสารพยาบาลทหารบก , 2560). 9-16.
12 Delayed Progression Diabetic Nephropathy in Patients with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus,   Thongtong, S. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2560). 17-24.
13 Care for Stroke Patients with a Multidisciplinary Team,   Chantra, R., เรณู แสงสุวรรณ, Heetaksorn, C. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2560). 49-55.
14 Roles of Community Nurses as Advocators for the Rights of the Disables and Families,   Choomee, P., Insawang, V., Rueangsawat, S. (สงขลานครินทร์เวชสาร , 2560). 137-146.
15 การออกแบบและการกำหนดค่าแบบสอบถามชนิดผู้ตอบอ่านและตอบเอง,   วิริยา โพธิ์ขวาง, เพ็ญศรี ทองเพชร, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก , เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์  (วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 2560). 232-239.
16 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลคนพิการและครอบครัวในระดับบริการปฐมภูมิร่วมกับสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย,   ปิยรัตน์ ชูมี, กีรติ กิจธีระวัฒิวงษ์ , ลักคณา บุญมี  (วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 2560). 188-195.
17 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต,   จิรภัค สุวรรณเจริญ, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ชุติมา มาลัย (พยาบาลสาร , 2560). 
18 การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : ศาสตร์และศิลป์ในการพยาบาล,   ชไมพร จินต์คณาพันธ์ (วารสารโรงพยาบาลสกลนคร, 2560). 282-289.
19 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมความสามารถในการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน,   ชุลีพร หีตอักษร, รุ่งนภา จันทรา, อัญชลี แก้วสระศรี, รัตนา นิลเลื่อน (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ , 2560). 375-380.
20 สมรรถนะพยาบาลในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในยุคการเปลี่ยนแปลง,   อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, สุทธานันท์ กัลกะ (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 19-28.
21 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล เพื่อก้าวสู่พยาบาลคุณธรรม,   วีรวรรณ เกิดทอง, วรรณดี เสือมาก (วารสารมหิดล , 2560). 257-272.
22 Palliative Nursing Care in Children with Cancer at the End of Life: Critical Perspectives,   เบญจวรรณ งานวงศ์วิวัฒน์, ชนานันท์ โพธิ์ขวาง, Phokhwang, W., Arwut, P. (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 2560). 27-38.
23 แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเป็นหมดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ,   เนตรนภิศ จินดากร, ฉลวย เหลือบรรจง, กัณฐพร พงษ์แพทย์, ลลิตวดี เตชะกัมพลสารกิจ (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ , 2560). 436-440.
24 การปรับตัวต่อความเจ็บป่วยของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย,   จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์, นุจเรศ โสภา, รจนา พิษาภาพ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 2560). 85-95.
25 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย : การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม,   ชุลีพร หีตอักษร, รุ่งนภา จันทรา, อัศนี วันชัย, จิริยา อินทนา (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 2560). 25-33.
26 การสอนโดยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล,   ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์ (วารสารวิชาการครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตย์, 2560). 70-84.
27 การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ :ความท้าทายในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์พยาบาล,   ชุติมา มาลัย, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, สุพรรณี กัณหดิลก , จิรภัค สุวรรณเจริญ (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2560). 34-47.
28 มุมมองสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์,   กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ, จิริยา อินทนา, อัศนี วันชัย, กนิพันธ์ ปานณรงค์, วิริยา โพธิ์ขวาง (วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา, 2560). 88-93.
29 Quality of life and Its Related Factors in Children with Cancer: A Literature Review,   Saetew, P. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2562). 244-249.
30 Study of the Potential of Care Giver fir the Elderly after 70 hours of Elderly Care Program of Borommarajonani College of Nursing, Surat Thani,   Saetew, P. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2562). 300-310.
31 Study of the potential of Caregiver for the Elderly after 70 hours of Elderly Care Program of Borommarajonani College of Nursing, Surat Thani,   Chinkhanaphan, M. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2562). 300-310.
32 Study of the Potential of Caregiver for the Elderly after 70 hours of Elderly Care Program of Borommarajonani College of Nursing, Surat Thani,   Rueangsawat, S. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2562). 300-310.
33 Palliative and End-of-life Care Competencies among Registered Nurses in Regional Health 11,   Nakchattri, C. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2561). 412-422.
34 Palliative and End-of-life Care Competencies among Registered Nurses in Regional Health 11,   Thongphet, P. (วารสารพยาบาลทหารบก , 2561). 412-422.
35 Factors Related to Violence in Families with School Age Children,   Khamngoen, R. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2561). 189-199.
36 Development of Professional Nurses' Competence into Nursing Case Managers using the Framework of Advanced Nursing Practitioners and Adult Learning Theory,   Choomee, P. (วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า , 2561). 93-102.
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.