วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ


งานบริหารหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน


สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์


สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช