วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี


กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ


กลุ่มวิชาการพยาบาล ๑ (กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการพยาบาล)


กลุ่มวิชาการพยาบาล ๒ (กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์)


กลุ่มวิชาการพยาบาล ๓ (กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ)


กลุ่มวิชาการพยาบาล ๔ (กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)


งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม