Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์วันดี แย้มจันทร์ฉาย
ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มงานวิจัยและผลงานวิชาการ
อีเมล wandee@bcnsprnw.ac.th, wandeey@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-213741 ต่อ 326

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2563

  กันยายน


       กิจกรรมที่ 2 พิธีรับหมวก เครื่องหมายชั้นปี และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมที่ 1 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562


       โครงการส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


       สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “เต้นกำรำเคียว”


  เมษายน


       โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤศจิกายน


       อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561


  ตุลาคม


       ส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร และศิลปวัฒนธรรมประเพณี


  สิงหาคม


       สานสัมพันธ์ครอบครัว สปร.นว.ประจำปี 2561


       พิธีบายศรีสู่ขวัญ และจุดเทียนแห่งปัญญาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       ส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560


  สิงหาคม


       อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง


  เมษายน


       สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๐

 •   ปีงบประมาณ 2559

  ตุลาคม


       เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเอกลักษณ์ไทย

 •   ปีงบประมาณ 2558

  ตุลาคม


       โครงการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2558


       โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเอกลักษณ์ไทย