วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์


กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ


สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล