วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์


กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา


กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ


สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน


สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช


สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล