วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์


กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ


สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์


สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช