ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล


ชื่อนักวิจัย ::   ศิริญพร บุสหงษ์, ชนัดดา แนบเกษร, จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(1), 26-38
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>ab07.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>f07.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Sirinporn Bussahong นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(352) sirin_bus@hotmail.com 80.00 0.00
  2 ชนัดดา แนบเกษร นักวิจัยร่วม N - 10.00 0.00
  3 จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส นักวิจัยร่วม N - 10.00 0.00