พฤติกรรมรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ : ผลกระทบ การป้องกันและบทบาทพยาบาลจิตเวช


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   เชาวลิต ศรีเสริม, โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์, อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี
ชื่อวารสาร ::  Nursing Public Health and Education Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 หน้า 15-27
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • 40.อ.เชาวลิต และคณะ abstract.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 40.อ.เชาวลิต และคณะ บทความวิชาการ_ว.พยาบาล สส.กศ..pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Chaowalit Srisoem ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(110) chaopsycho@hotmail.com, naijai_d@hotmail.com 60.00 N
  2 Proithip Suntaphun ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(110) proithip_nurse@live.com 20.00 N
  3 Anongluk Vongtree ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(352) kwang_1979@yahoo.com 20.00 N