วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Thongmeekhaun, T. (Project Leader).   Correlation and Predictive Power of risk perception and risk perception behavior from using cosmetic products of nursing students: a case study of Boromarajonani College of Nursing, Songkhla . Tuition Fee. 2561.
2 Churkompeng, A. (Project Leader), Dumsangsawad, N., Ampansirirat, A..   Developing E - learning for Nursing Students in Family and Community Nursing II . Tuition Fee. 2561.
3 Chotibun, P. (Project Leader), Nawsuwan, K..   Development Innovation of Model for Male/Female Urethra Catheter Practice . Tuition Fee. 2561.
4 Paenkaew, ๋. (Project Leader), Kitrungroat, T., Thongmeekhaun, T., Jantaweemuang, V., ปาริชาติ ธนากุลรังสี.   Development of Cooperative Learning in Family and Community Nursing 1 for Nursing Students . Tuition Fee. 2561.
5 Prommul, J. (Project Leader), Perngyai, C., Klerlhee, T., Chumprasert, T..   Development of Infectious Control Model in Preschool Child Center with Families Participating . Tuition Fee. 2561.
6 Thongmeekhaun, T. (Project Leader), Saetiaw, S..   Effects of Educational program to Risk Perception and Protection Behaviors of Computer Vision Syndrome among persons who using computer in Department of Songkhla province . Tuition Fee. 2561.
7 Thongmeekhaun, T. (Project Leader).   Factors Influencing Protection Behavior of Computer Vision Syndrome among Using Computer Workers . Tuition Fee. 2561.
8 Sanitwong na ayuttaya, K. (Project Leader), Tejavanija, N., Wannawilai, P., Phuphet, K..   Factors Related to Smoking Behavior of Psychiatric Patients Inpatient ward of Songkhla Rajanagarindra Psychiatric Hospital . Tuition Fee. 2561.
9 Chitviboon, A. (Project Leader), Warahut, J., Sriwan, ๋., Nukkaramontree, S..   instructional of E-Learning program Based Education on study Achievement and Satisfaction in Geriatric Nursing Subject for Nursing Students . Tuition Fee. 2561.
10 Sangsawang, J. (Project Leader), Chupradit, P., Chunpradub, P., Chairat, N..   Parental Involvement in Promoting Pre-school Learning at Pre-school Learning Center Boromarajonani College of Nursing, Songkhla . Tuition Fee. 2561.
11 Nasae, J. (Project Leader), Wongyai, S., Kitrungroat, T., Chumprasert, T..   Participation in Establishing Annual Plan of Fiscal year 2018 . Tuition Fee. 2561.
12 Wannawilai, P. (Project Leader), Chunpradub, P., Paenkaew, ๋., Chairat, N..   Quality of Practice among Certificate Practical Nurses . Tuition Fee. 2561.
13 Prommul, J. (Project Leader), Perngyai, C., Klerlhee, T..   Satisfaction of the final year students on the quality of the Bachelor of Nursing Science Program 2012 . Tuition Fee. 2561.
14 Suwanraj, M. (Project Leader), Nawsuwan, K., นภชา สิงห์วีรธรรม, Singhasam, P., จุรีรัตน์ กิจสมพร.   Systematic Reviews of the Effective Health Promotion Interventions to Promote Health Agine among Community Older adults . Tuition Fee. 2561.
15 Thongmeekhaun, T. (Project Leader), Saetiaw, S., Tejavanija, N..   The Development of video media and the Effect of Using video media with Demonstration teaching to Self Efficacy Strength on Suture and Incision & Drainage of Nurse Students . Tuition Fee. 2561.
16 Chairat, N. (Project Leader), Chunpradub, P., Chupradit, P., Sangsawang, J., Jantaweemuang, V..   The effect of an Academic services Health Information Radio on Development of Information and Communication Technology Competency of Nursing Students at Boromarajonani college of Nursing, Songkhla . Tuition Fee. 2561.
17 Photaworn, P. (Project Leader), Wongyai, S..   The knowledge about contraception of nursing students . Tuition Fee. 2561.
18 Sanitwong na ayuttaya, K. (Project Leader), Vongpradit, S..   The Perception of Hazardous of Second-hand Smoke among Pregnant Woman in Songkhla Province . Tuition Fee. 2561.
19 Rattanapong, P. (Project Leader), Vongpradit, S..   The Perception of Hazardous of Second-hand Smoke among Pregnant Woman in Songkhla Province . Tuition Fee. 2561.
20 Thongmeekhaun, T. (Project Leader), Saetiaw, S., Madadam, W., Kumkong, M..   The Required of Nurse Students, Teachers and Media professionals to Video media and teaching methods Suture and Incision & Drainage in Primary Medical Care Subject . Tuition Fee. 2561.
21 Nawsuwan, K. (Project Leader), Jantaweemuang, V., Chotibun, P..   The Research Synthesis of Boromarajonani College of Nursing Songkhla . Tuition Fee. 2561.
22 Thongmeekhaun, T. (Project Leader), Warahut, J., Wannawilai, P., Sanitwong na ayuttaya, K., Wongyai, S..   The Suture and Incision & Drainage skill of Nurse Students after using video media with Demonstration teaching . Tuition Fee. 2561.
23 ธารินี นนทพุทธ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กิตติพร เนาว์สุวรรณ.   การพัฒนานวัตกรรมหุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางสายยาง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
24 กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จีระภา นะแส, กฤตพร สิริสม, ตวงพร ชุมประเสริฐ.   การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่บูรณาการกับงานปกติ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
25 ประไพพิศ สิงหเสม (หัวหน้าโครงการวิจัย), กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ปฐมามาศ โชติบัณ, เกษศิรินทร์ ภู่เพชร.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
26 ปฐมพร โพธิ์ถาวร (หัวหน้าโครงการวิจัย), สิริมาส วงศ์ใหญ่.   ผลการฝึกปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจต่อความเครียด อัตราการหายใจ ชีพจรและความดันโลหิต ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
27 วรินทร์ลดา จันทวีเมือง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทองใหญ่ วัฒนศาสตร์, วิมลสิริ โกสินทร, เวธกา ปริมณฑล, ศรีกมล จิตต์หลัง, ศศิประภา ตันเกษม, ศิริพร แดงขาว.   สุขภาวะทางจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
28 กิตติพร เนาว์สุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประไพพิศ สิงหเสม, วันเพ็ญ มีชัยชนะ, นภชา สิงห์วีรธรรม.   อัตลักษณ์การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
29 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ (Project Leader), Nawsuwan, K., Suwanraj, M., ญนัท วอลเตอร์, Chotibun, P., Dumsangsawad, N..   An Evaluation of Food Management Program to Promote Food Consumption and Nutritional Status of Family and Community in Songkhla Province . . 2560.
30 Kaewmahakan, O. (Project Leader), Sukkaew, N..   An Evaluation of Job Employment Rate of Graduates from Bachelor of Nursing Science Program, Academic Year 2015 ฺBoromarajonani College of Nursing Songkhla . Tuition Fee. 2560.
31 Suwanraj, M. (Project Leader), Kumkong, M., Saetiaw, S., Rattanapong, P., Prommul, J., Kitrungroat, T., Churkompeng, A., Vongpradit, S..   Development of Food and Nutritional Management Model Using "Mom Made Food Concept" Boyang Subdistrict: A Participatory Action Research . . 2560.
32 Suwanvaha, S. (Project Leader), Warahut, J., Thongmeekhaun, T., ทองใหญ่ วัฒนศาสตร์ , Sanitwong na ayuttaya, K., Sukkaew, N., Nukkaramontree, S..   Development of Food and Nutritional Management Model Using Mother's Food Guideline, Chalae Sub - District: A Participatory Action Research . . 2560.
33 Ampansirirat, A. (Project Leader), Phuphet, K., Madadam, W., Varinlada Jantaweemuang, Rattanapong, P., Aramrom, Y., Sotthiyapai, S., Kitilapo, S., สุนัย.   Development of Food and Nutritional Management Model Using Mother's Food Guideline, Khuan Roo Sub - District, Songkhal Province . . 2560.
34 Wiriyasombat, R. (Project Leader), Sungkhachat, B., Janjaroen, K., Nasae, J., Wannawilai, P., Wongyai, S., Prommul, J., โชติกา ธาดายงศิริ, กฤติยา วิชัยดิษฐ์, ดวงพร นาคะ, Chitviboon, A..   Development of Food and Nutritional Management Model Using Mother's Food Guideline, Namnoi Sub - District: A Participatory Action Research . . 2560.
35 Chukumnird, S. (Project Leader), Pruksasri, W., Juadnapa Sangsawang, ศิริไท พฤกษะศรี, จันทร์เพ็ญ จันทร์แก้วแร่, Puicharoen, S., Kridid, A., Intaranarong, K..   Development of Food and Nutritional Management Model Using Mother's Food Guideline, Phawong Sub - District: A Participatory Action Research . . 2560.
36 Wannawilai, P. (Project Leader), Sirisom, K., Putiwanit, N., Wiriyasombat, R., Chitviboon, A..   Effect of Problem-based Learning in the Person who has urinary problems on Analysis Thinking and Learning Achievments of Nursing Students . Tuition Fee. 2560.
37 Nawsuwan, K. (Project Leader), Phuphet, K., Kumkong, M..   Factors Influence to the Gerontological Nursing Competencies in Nursing Students: Boromarajonani College of Nursing, Songkhla Nursing, Songkhla . Tuition Fee. 2560.
38 Chukumnird, S. (Project Leader), Sirisom, K..   Factors influencing Adherence to Preventive Behaviors among Thais with Hypertension: A Literature Review . Tuition Fee. 2560.
39 Janjaroen, K. (Project Leader), Sriyanalak, N..   Food consumption behavior of nursing students . Tuition Fee. 2560.
40 Sukkaew, N. (Project Leader), Kaewmahakan, O., Wannawilai, P..   Graduate Quality Evalution of Learning outcome under Thai Qualifications framework and humanized health care identities for the newly graduated Nurse from Boromarajonani College of Nursing Songkhla, in Academic Year 2013 . Tuition Fee. 2560.
41 Sirisom, K. (Project Leader), Janjaroen, K., Nasae, J., Kitilapo, S..   Improvement and evaluation of working procedures to develop internal quality assurance in education . Tuition Fee. 2560.
42 Kaiprasit, P. (Project Leader), Sukkaew, N..   Knowledge and Attitudes to Prevent Teenage Pregnancy Before and After Academic Service . Tuition Fee. 2560.
43 Suwanvaha, S. (Project Leader).   Nutritional Situation and Factors Affecting Nutritional Status among Preschool Children, School - Aged Children, Pregnant Women and Older Adults: A Systematic Review . . 2560.
44 Suwanvaha, S. (Project Leader), Singhasam, P., รจนา วิริยะสมบัติ , Warahut, J., กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ.   Risk Factors for Falls among Community - Dwelling Older Adults: A Systematic Review . Tuition Fee. 2560.
45 Putiwanit, N. (Project Leader), Putivanid, S., Wannawilai, P., Sirisom, K..   The result of implementing Problem based learning method, aiming to develop nursing progress for second year nursing students in nursing of Persons with Health Problems I Course . Tuition Fee. 2560.
46 Photaworn, P. (Project Leader), Pensuwan, A., Wongyai, S., นิสาชล สุขแก้ว.   The attitude on sexual intercourse during the study of Songkhla nursing college students and relative factors . Tuition Fee. 2560.
47 Thongmeekhaun, T. (Project Leader), Saetiaw, S..   The Effect of Seminar Teaching in Primary Medical Care of Patient of Nursing Students . Tuition Fee. 2560.
48 Jantaweemuang, V. (Project Leader), Saetiaw, S., Madadam, W., Thongmeekhaun, T., Paenkaew, ๋..   The effect of spiritual health promotion on spiritual well - being in nursing students . Tuition Fee. 2560.
49 Singhasam, P. (Project Leader), Nawsuwan, K., Jantaweemuang, V..   The Gerontological Nursing Competencies in Nursing Students: Boromarajonani College of Nursing, Songkhla Nursing, Songkhla . Tuition Fee. 2560.
50 Nawsuwan, K. (Project Leader), Chotibun, P..   The interactive among experience of activity in eldery club, experience of eldery caring and living with eldery to gerontological Nursing Competencies in Nursing Students: Boromarajonani College of Nursing, Songkhla Nursing, Songkhla . Tuition Fee. 2560.
51 Thongmeekhaun, T. (Project Leader), Sungkhachat, B., Kitrungroat, T., ทองใหญ่ วัฒนศาสตร์ , Jantaweemuang, V., ซัมพูเด็ง มีนา.   The relationship between Risk Perception and Protection Behaviors of Computer Vision Syndrome among supporting staffs at University of technology Srivijaya, Songkhla . Tuition Fee. 2560.
52 Suwanraj, M. (Project Leader), ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, Nawsuwan, K., รัถยานภิศ พละศึก, ยุพาวดี ขันทบัลลัง, โสภิต สุวรรณเวลา, สิรินภร ศุกรวรรณ, ภาซีน่า บุญลาภ.   The situation analysis of R2R research at 11th and 12th regional health level . . 2560.
53 ปฐมามาศ โชติบัณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กิตติพร เนาว์สุวรรณ.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อเพิ่มความสุขในการเรียน ของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
54 มาริสา สุวรรณราช (หัวหน้าโครงการวิจัย), กิตติพร เนาว์สุวรรณ, อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ปฐมามาศ โชติบัณ, พัชรี รัตนพงษ์, สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์, ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ.   รูปแบบการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในบริบทภาคใต้ตอนล่าง . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2560.
55 Puicharoen, S. (Project Leader), Chukumnird, S., Prommul, J., Intaranarong, K., Kridid, A..   A Development and Effects of Clinical Competency Using Objective Structured Clinical Examinations Online's Report and Evaluation in Nursing Students under Borommarajonnani College of Nursing Songkhla . Tuition Fee. 2559.
56 Dumsangsawad, N. (Project Leader), Wiriyasombat, R., Kumkong, M., Binthaprasitthi, S..   An Evaluation of the Bachelor of Nursing Science Program B.E. 2555 . Tuition Fee. 2559.
57 Suwanvaha, S. (Project Leader), Wiriyasombat, R., Singhasam, P., Warahut, J..   Effectiveness of Instructional Model Using Case Based Learning in Baccalaureate Nursing Students. A Systematic Review . Tuition Fee. 2559.
58 Wannawilai, P. (Project Leader), Janjaroen, K..   Factors Affecting Food consumption behavior of Elderly in Koh Yor community, Songkhla Provice . Tuition Fee. 2559.
59 Nawsuwan, K. (Project Leader), Chotibun, P., Thongmeekhaun, T..   Factors Predicting Registered Nurse's Participation Behavior in Southern Provinces . Tuition Fee. 2559.
60 Nawsuwan, K. (Project Leader), Singhasam, P., นางสินีนาฏ เนาว์สุวรรณ.   Factors Predicting Service-mind Behaviors of Registered Nurses of Community Hospitalsin Southern Border Rrovinces of Thailand . Tuition Fee. 2559.
61 Madadam, W. (Project Leader), Ampansirirat, A., Phuphet, K..   Food and Nutrition Management Mode in Chumchonbankhokkhai School, Tambon Khuanru, Amphoe Rattaphum, Songkhla Province . Tuition Fee. 2559.
62 Aramrom, Y. (Project Leader), Nawsuwan, K., Singsri, T..   Interactive among Field Experience and Activity Student Club, The Effect Analytical Thinking of Nursing Student in College of Nursing, Songkhla . Tuition Fee. 2559.
63 Janjaroen, K. (Project Leader), Wannawilai, P..   Knowledge and Food consumption behavior of working - age in Thanaghom Community . Tuition Fee. 2559.
64 Binthaprasitthi, S. (Project Leader).   Nursing Students' Learning Reflection Throgh The First Nursing Practice Experience  . Tuition Fee. 2559.
65 Putivanid, S. (Project Leader), Suwanvaha, S., Putiwanit, N..   systemetic Review on Effectiveness of Implementing Guidelines ay of Suction of Adults with an Artificial Airw . Tuition Fee. 2559.
66 Kumkong, M. (Project Leader), Warahut, J., Putivanid, S., Aramrom, Y..   The Development Model of Nursing Simulation Based Learning  . Tuition Fee. 2559.
67 Suwanraj, M. (Project Leader), Warahut, J., Wongyai, S., Ampansirirat, A., โชติ ชำนิไพบูลย์, ผอ.รพ.สต.ท่าข้าม.   The Development of Integrated Home Care Model for Bed Ridden Patients : Takham Sub District Context . . 2559.
68 ปิยรัตน์ จีนาพันธุ์ (Project Leader).   The Effectiveness of the innovation . Tuition Fee. 2559.
69 Nawsuwan, K. (Project Leader), Nontaput, T..   The Power of Prediciting Analytical Thinker Attributes to Professional Attributes's Practical Nursing Student in Boromarajonani College of Nursing, Songkhla . Tuition Fee. 2559.
70 สิรภัทร โสตถิยาภัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), นัยนันต์ เตชะวณิช, ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
71 ประไพพิศ สิงหเสม (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศักรินทร์ สุวรรณเวหา, จารุณี วาระหัส, สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์, ยุวนิดา อารามรมย์.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุในนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
72 Singhasam, P. (Project Leader), Kridid, A., Puicharoen, S..   A Systematic Review of Effectiveness of Nutritional Status Promotion Among Preschool Children . Tuition Fee. 2558.
73 Kridid, A. (Project Leader), Chunpradub, P., Puicharoen, S..   A Systematic Review of Factors Affecting Nutritional Status Among Preschool Children . Tuition Fee. 2558.
74 Kumkong, M. (Project Leader), Saetiaw, S., Wiriyasombat, R..   An Evaluation of the Bachelor of Nursing Science Program B.E.2552 . Tuition Fee. 2558.
75 Saetiaw, S. (Project Leader), Kumkong, M., Wiriyasombat, R..   An Evaluation of the Bachelor of Nursing Science Program B.E.2555 . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
76 Ampansirirat, A. (Project Leader), Suwanraj, M., Wannawilai, P., Janjaroen, K., Phuphet, K., Meechaichana, W., Kitilapo, S., Madadam, W..   Capacity and Food and Nutrition Management Model of Community: Chalae and Khuan RU Subdistrict, Songkhla Province . . 2558.
77 Thongmeekhaun, T. (Project Leader), Jantaweemuang, V., Kitrungroat, T., Madadam, W..   Copies Hazard Risk Perception and Protection Behaviors among Copy workers . Tuition Fee. 2558.
78 Janjaroen, K. (Project Leader), Nukkaramontree, S..   Correlation between social support and life skills of student Bachelor Degree of Nursing Science . Tuition Fee. 2558.
79 Putiwanit, N. (Project Leader), Putivanid, S., Suwanraj, M., Kaewmahakan, O..   Effect of Problem - Based Leaning on Intellectual Skills of Nursing Students in Nursing of Persons with Health Problems I Course . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
80 Putiwanit, N. (Project Leader), Putivanid, S., Suwanraj, M., Kaewmahakan, O..   Effect of Problem - Based Leaning on Intellectual Skills of Nursing Students in Nursing of Persons with Health Problems I Course . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2558.
81 Wannawilai, P. (Project Leader), Wiriyasombat, R..   Effect of Problem -Based Learning on Analysis Thinking and Learning Achievements of Nursing Students in Ethic and Law in Nursing Professional Course  . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
82 Kaiprasit, P. (Project Leader), Rattanapong, P., Chairat, N..   Effects of teaching management. Use of case study and charting techniques. Concept In the nursing course. Infant and midwifery 1 Development of Critical Thinking Skills of Students . Tuition Fee. 2558.
83 Wiriyasombat, R. (Project Leader), Warahut, J., Wannawilai, P..   Evaluation of long-lived education curriculum fir older adults,southern regional institute for non-formal and informal education . Tuition Fee. 2558.
84 Wannawilai, P. (Project Leader), Kaewmahakan, O., Sukkaew, N., นางสาวมณฑา อรุณทอง.   Graduate Quality Evalution of learning outcome under Thai Qualifications Framework for the newly graduated Nurses from Boromarajonani College of Nursing Songkhla, in Academic Year 2012 . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
85 Tejavanija, N. (Project Leader), Sriyanalak, N., Sanitwong na ayuttaya, K..   Happiness of personnel working at Boromarajonani College of Nursing, Songkhla . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
86 Sungkhachat, B. (Project Leader), Saetiaw, S., Dumsangsawad, N., Churkompeng, A..   Health behavior in Adulthood . Tuition Fee. 2558.
87 Nawsuwan, K. (Project Leader), Chotibun, P., Singsri, T..   Indentities of Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, Songkhla . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
88 Sanitwong na ayuttaya, K. (Project Leader), Tejavanija, N., Wannawilai, P., Phuphet, K..   Mental Health and the Adjustment of Vocational College Students . Tuition Fee. 2558.
89 Tejavanija, N. (Project Leader), Phuphet, K..   Satisfaction of the clients on Boromarajonani College of Nursing, Songkhla . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
90 Suwanraj, M. (Project Leader), Chotibun, P., Nawsuwan, K., Putivanid, S., Thongmeekhaun, T..   Systematic Review of Health Innovation of Boromarajonani College of Nursing, Songkhla . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
91 Thongmeekhaun, T. (Project Leader), Wannawilai, P., Saetiaw, S..   The Clinic Skills and Perception Clinical Skills in Basic Medical Treatment of Nursing Students . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
92 Photaworn, P. (Project Leader), Vongpradit, S..   The Development of Breathing meditation Video Compact disc for Self Practice to Reduce stress of Nursing Student . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
93 Aramrom, Y. (Project Leader), Saetiaw, S., Nukkaramontree, S..   The Effect of Health Promoting Program on Health Behavior Change concerning the Stage of Change Model . Tuition Fee. 2558.
94 Leecharoen, P. (Project Leader), Kumkong, M., Aramrom, Y., Chitviboon, A..   The Effect of Simulation to Self Efficacy in Emergency Critical Care and Advance Life of Nursing Student . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
95 Komonpamorn, B. (Project Leader), Binthaprasitthi, S..   The effects of painting and coloring on student creativity. Nursing to Identity with Human Heart . Tuition Fee. 2558.
96 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผาณิต หลีเจริญ, มาริสา สุวรรณราช, ยุวนิดา อารามรมย์, นวพร ดำแสงสวัสดิ์.   คุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดสงขลา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2558.
97 รจนา วิริยะสมบัติ.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านอาหารต่อภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชน . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2558.
98 กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ.   พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนวัยทำงาน ในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2558.
99 Wannawilai, P. (Project Leader), Kaewmahakan, O., Sukkaew, N..   Follow up Perceptions of Professional Competencies among The Newly Graduated Nurses and Their Stakeholder in Academic Year 2012 . Tuition Fee. 2557.
100 Leecharoen, P. (Project Leader), Kumkong, M., Aramrom, Y., Warahut, J..   Knowledge and Attitudes of Nurse Instructor Nurse Students and the Officer Toward Older Adult . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
101 Leecharoen, P. (Project Leader), Kumkong, M., Aramrom, Y., Warahut, J..   Knowledge and Attitudes of Nurse Instructor Nurse Students and the Officer Toward Older Adult . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
102 Leecharoen, P. (Project Leader), Kumkong, M., Aramrom, Y., Warahut, J..   Knowledge and Attitudes of Nurse Instructor Nurse Students and the Officer Toward Older Adult . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
103 Leecharoen, P. (Project Leader), Kumkong, M., Aramrom, Y., Warahut, J..   Knowledge and Attitudes of Nurse Instructor Nurse Students And the Officer Toward Older Adult  . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
104 Prommul, J. (Project Leader), Singhasam, P..   The result of the integration of services to the society with the teaching of knowledge Attitudes and behaviors of childeren's health nursing students. College of Nursing, Songkhla . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
105 Ampansirirat, A. (Project Leader), Singhasam, P., Suwanraj, M., Janjaroen, K., Phuphet, K., Thongmeekhaun, T..   The Study of Knowledge Needs related to Food and Nutrition Resources of Community in Thailand : A Case Study of Songkhla . . 2557.
106 Ampansirirat, A. (Project Leader), Singhasam, P., Suwanraj, M., Janjaroen, K., Phuphet, K., Thongmeekhaun, T..   The Study of Knowledge Needs related to Food and Nutrition Resources of Community in Thailand : A Case Study of Songkhla . . 2557.
107 Ampansirirat, A., Suwanraj, M., Wannawilai, P., Janjaroen, K., Phuphet, K., Thongmeekhaun, T., Meechaichana, W..   The Survey of Common Data Set for Community Self Assessment on Food Security, Food safety, and Nutrition . . 2557.
108 ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, สกุนตลา แซ่เตียว, วรินทร์ลดา จันทวีเมือง.   การใช้รูปแบบการสอบ OSCE เพื่อประเมินทักษะทางคลินิกด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2557.
109 Thongmeekhaun, T. (Project Leader), Kitrungroat, T., Chunpradub, P..   ผลการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาต่อการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นกลุ่มอาการหายใจเหนื่อยหอบ ของผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)
. Tuition Fee. 2557.
110 Photaworn, P. (Project Leader), Pensuwan, A..    Stress in training Maternal - child nursing and midwifery practice 2 subject of graduated studented - nurse, Boromrajjonnanee nursing college . . 2556.
111 Kumkong, M. (Project Leader), Pensuwan, A., Vitayapimun, D., Klerlhee, T..   The Experience of conduct a quality assurance in Boromarajonani college of nursing Songkhla . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
112 อรทัย แก้วมหากาฬ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พนัสยา วรรณวิไล.   การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
113 พิมพา กายประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อมาวสี อัมพันศิริรัตน์.   การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาลต่อการสอบผ่านขึ้น ทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2555 . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
114 ปฐมพร โพธิ์ถาวร (หัวหน้าโครงการวิจัย), อำไพอร เพ็ญสุวรรณ.   ความเครียดในการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
115 พรรณี ฉุ้นประดับ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพา กายประสิทธิ์, ปฐมามาศ โชติบัณ, เจิดนภา แสงสว่าง.   ประดิษฐ์หุ่นตรวจภายใน . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
116 สกุนตลา แซ่เตียว (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ตามความเห็นของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
117 กฤตพร สิริสม (หัวหน้าโครงการวิจัย), อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, พนัสยา วรรณวิไล, เสาวพฤกษ์ ช่วยยก, อริสา จิตต์วิบูลย์.   ผลของการจัดการเรียนรู้ระบบกรณีศึกษาและการใช้แผนที่แนวคิดต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
118 Ampansirirat, A., Janjaroen, K..   Characteristic Thai Qualifications Framework for Higher Education
 of the Graduate of the Bachelor of Nursing Science Programme  From Boromarajonani College
of Nursing Songkhla
. เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
119 Prommul, J. (Project Leader).   Development of Infectious Control in Preschool Child center, Boromarajonani College of Nursing Songkhla . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
120 Chernjarern, S. (Project Leader).   Perception of Risky behavior, Risky behavior of head injury from motorcycle accident in student at secondary school, Amphur Muang Songkhla " . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
121 พนัสยา วรรณวิไล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามพฤติกรรมเอื้ออาทรและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของผู้ สำเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 และ 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
122 ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปฐมามาศ โชติบัณ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ.   การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการอนามัยครอบครัว 1 (การบริการอนามัยโรงเรียน): กรณีศึกษาเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาเกิน ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
123 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ.   การศึกษาสถานะของการพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะ:กรณีตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2555.
124 บุษกร โกมลภมร (หัวหน้าโครงการวิจัย), วินัย พฤกษะศรี, ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์.   ความรู้และทัศนคติของชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2554 ต่อการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
125 จิรารัตน์ พร้อมมูล (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุระพร ปุ้ยเจริญ, วรงรอง นิลเพ็ชร์, ตรีทิพย์ เครือหลี, ตวงพร ชุมประเสริฐ.   ประสิทธิผลโปรแกรมการให้ความรู้ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ของศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
126 กนลรัตน์ ป่านทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   “ผลของการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการดูแลอย่างเอื้ออาทรในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2” . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
127 สกุนตลา แซ่เตียว (หัวหน้าโครงการวิจัย), อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง, ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์, ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ.   30000 . กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา. 2554.
128 ปฐมพร โพธิ์ถาวร (หัวหน้าโครงการวิจัย), อำไพอร เพ็ญสุวรรณ, นิตยา ศรีญาณลักษณ์.   การติดตามผลการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตเทศบาลนครสงขลา จากโครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลบ้านสุขภาพ . กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา. 2554.
129 บุษยา สังขชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรินทร์ลดา จันทวีเมือง.   การเสริมพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน . กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา. 2554.
130 บุษกร โกมลภมร (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุษยา สังขชาติ.   ความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาต่อระบบบริการโรงพยาบาลบ้านสุขภาพ จากโครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลบ้านสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร สงขลา . กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา. 2554.
131 บุษยา สังขชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผาณิต หลีเจริญ, วรินทร์ลดา จันทวีเมือง.   ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2554.
132 มาริสา สุวรรณราช (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์, นภาพร พุฒิวณิชย์.   ความปวดเข่าผลกระทบของความปวดเข่าและการมารับบริการสุขภาพในผู้สูงอายุเขต เทศบาลนครสงขลา จากโครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลบ้านสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา . กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา. 2554.
133 อรทัย แก้วมหากาฬ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สกุนตลา แซ่เตียว.   ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
134 จีระภา นะแส (หัวหน้าโครงการวิจัย), มาลี คำคง, ดวงมน วิทยาภิมัณฑน์, ตรีทิพย์ เครือหลี.   ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2554.
135 บุษยา สังขชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ถอดบทเรียนจิตอาสา . กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา. 2554.
136 จีระภา นะแส, พิมพา กายประสิทธิ์, พรรณี ฉุ้นประดับ.   ผลการจัดการเรียนการสอนแทรกแด้วยความเอื้ออาทร : กรณีศึกษาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2554.
137 จีระภา นะแส, พิมพา กายประสิทธิ์.   ผลของการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการดุแล อย่างเอื้ออาทรต่อพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์ 1 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
138 วรงรอง นิลเพ็ชร์, อมร ไกรดิษฐ์.   พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็กในจังหวัดสงขลา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
139 สกุนตลา แซ่เตียว (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
140 บุษยา สังขชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรินทร์ลดา จันทวีเมือง.   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสงขลา . กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา. 2554.
141 กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อมาวสี อัมพันศิริรัตน์.   ภูมิปัญญาไทยในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา . สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล. 2554.
142 รจนา วิริยะสมบัติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พนัสยา วรรณวิไล, จารุณี วาระหัส.   รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งภาวะปกติและโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลนครสงขลา จากโครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลบ้านสุขภาพ . กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา. 2554.
143 บุษยา สังขชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นวพร ดำแสงสวัสดิ์.   สมรรถนะด้านการบริหารจัดการของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพระดับปฐมภูมิ จากโครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลบ้านสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา . กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา. 2554.
144 กนลรัตน์ ป่านทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงมน วิทยาภิมัณฑน์, พัชรียา นันขุนทศ.   เอกลักษ์ของสถาบันและอัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
145 พนัสยา วรรณวิไล (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรทัย แก้วมหากาฬ.   ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2551 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
146 จิรารัตน์ พร้อมมูล, ชุติมา เพิงใหญ่, เทอดศักดิ์ นำเจริญ, วรงรอง นิลเพ็ชร์.   ความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
147 ปฐมามาศ โชติบัณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธารินี นนทพุทธ.   นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
148 กิตติพร เนาว์สุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปฐมามาศ โชติบัณ, ธารินี นนทพุทธ.   นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกใส่สายให้อาหารทางสายยาง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
149 สกุนตลา แซ่เตียว (หัวหน้าโครงการวิจัย), นัยนันต์ เตชะวณิช.   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรายวิชาการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2553.
150 อริสา จิตต์วิบูลย์.   การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2552.
151 อริสา จิตต์วิบูลย์, จีระภา นะแส.   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการดูแลอย่างเอื้ออาทร ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2552.
152 สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นภาพร พุฒิวณิชย์.   การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยบรมราชชนนี สงขลา ปีงบประมาณ 2551 . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2552.
153 วรินทร์ลดา จันทวีเมือง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษา ต.ชะแล้ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2552.
154 กิตติพร เนาว์สุวรรณ, สุกันยา นัครามนตรี.   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2552.
155 จิรารัตน์ พร้อมมูล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของกิจกรรมการเล่นต่อการนอนหลับและความเจ็บปวดของเด็กวัยเรียนหลังผ่าตัดช่องท้อง . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2552.
156 จารุณี วาระหัส (หัวหน้าโครงการวิจัย), อริสา จิตต์วิบูลย์.   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2552.
157 ปฐมามาศ โชติบัณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2551.
158 อรทัย แก้วมหากาฬ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พนัสยา วรรณวิไล.   การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551.
159 พนัสยา วรรณวิไล (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรทัย แก้วมหากาฬ.   การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2551.
160 ศักรินทร์ สุวรรณเวหา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2551.
161 ชุติมา เพิงใหญ่, นิตยา ศรีญาณลักษณ์.   การพัฒนามาตรฐานการดูแลเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2551.
162 ปาริชาต ชูประดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พรรณี ฉุ้นประดับ.   การรับรู้ของภรรยาต่อพฤติกรรมการแสดงออกของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ์ . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2551.
163 สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นภาพร พุฒิวณิชย์.   การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีงบประมาณ 2550 . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2551.
164 สกุนตลา แซ่เตียว (หัวหน้าโครงการวิจัย), นวพร ดำแสงสวัสดิ์, อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์.   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนเสริมความรู้รวบยอดทางการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2551.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ