บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน
1 Application of Trantheoretical Model to Complication Provention in Patients with Chronic Disease,   Leecharoen, P. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2556). 1-11.
2 Empowerment Evaluation: Principles and Application,   Ampansirirat, A. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 280-291.
3 The Participatory Action Research: Key Features and Application in Community,   Ampansirirat, A., พิมพิมล วงศ์ไชยา (วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560). 193-202.
4 Patient-Centered Care: Health Care Services for the 21st Century,   พิมพ์พิมล วงศ์ไชยา, Ampansirirat, A. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 361-371.
5 The Use of Objective Structureed Clinical Examination (OSCE) in Nursing Education,   Chukumnird, S., Puicharoen, S. (วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2, 2560). 236-248.
6 The Traditional Southern Food: a Treasure for Health,   Janjaroen, K., Wannawilai, P., Cnulaawaree chaiwongnakkapun (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 281-290.
7 High - Fidelity Simulation - Based Learning: A Method to Develop Nursing Comprtency,   Kumkong, M., ปรียนุช ชัยกองเกียรติ  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 332-344.
8 Routine to Research: Driving to Utilization,   ปรียนุช ชัยกองเกียรติ , Kumkong, M. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 259-270.
9 Guideline for developing quality and safety in caring for patients with accident and emergency,   Kumkong, M., Nawsuwan, K. (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560). 30-42.
10 Care for Patients with Acute Coronary Syndrome : Challenge for Community Hospital,   Kumkong, M., สิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560). 112-121.
11 Essential Competencies of Registered Nurses for the Care of the Elderly in an Aging Society,   Nawsuwan, K., Singhasam, P., วัลทณี นาคศรีสังข์  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 1-11.
12 Professional Home - Based Care for Persons with Dementia,   นันทพร ศรีนิ่ม, Nontaput, T. (AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2560). 94-101.
13 Prevention of Skin Breakdown in the Older Person,   จันทนา เกลี้ยงพร้อม , Putivanid, S. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 249-258.
14 Management of Experiential Learning in Nursing Education,   นงนุช เสือพูมี , วัลทณี นาคศรีสังข์ , Singhasam, P. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 12-21.
15 Nutritional Promotion in Pre - School Children,   Singhasam, P., Suwanvaha, S., อติญาณ์ ศรเกษตริน  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 226-235.
16 Family Counseling Model,   Sotthiyapai, S., Dumsangsawad, N., ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 282-290.
17 Children with ADHD : nurse's roles,   Sanitwong na ayuttaya, K. (วารสารกองการพยาบาล , 2560). 126-135.
18 Nursing Students and Spiritual Health,   Jantaweemuang, V., Thongmeekhaun, T. (วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2, 2559). 208-219.
19 Crystal-based Approach,   นฤมล จันทร์สุข, Nasae, J., Wongyai, S., ชวนนท์ จันทร์สุข (วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี, 2560). 247-253.
20 Evidence-Based Practice on Endotracheal Suctioning for Intubated Adult Patients,   Putivanid, S., Putiwanit, N., จันทนา เกลี้ยงพร้อม (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 10-18.
21 คอมพิวเตอร์ซินโดรม: ภัยใกล้ตัวคุณที่รับรู้และป้องกันได้,   ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, สกุนตลา แซ่เตียว, วรินทร์ลดา จันทวีเมือง (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 19-31.
22 โรคเบาหวานกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล,   สิริมาส วงศ์ใหญ่, จีระภา นะแส, อมร ไกรดิษฐ์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 156-162.
23 Alcohol Dependence,   Paenkaew, ๋. (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2559). 10-19.
24 Nursing Role in Caring for Patients with Non-Communicable Diseases during Flooding Disaster,   Singhasam, P., อติญาณ์ ศรเกษตริน, ดาราวรรณ รองเมือง, ทักษิกา ชัชวรัตน์ (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 2560). 3-14.
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.