วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา


กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


กลุ่มงานบริหารและพัฒนาบุคลากรภายใน


งานพัฒนาบุคลากรภายในและประชาสัมพันธ์


กลุ่มงานวิจัยและผลงานวิชาการ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


งานประกันคุณภาพการศึกษา


ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล


ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรรภ์