ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ประกริต รัชวัตร์
ชื่อวารสาร ::  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 หน้า 195-211
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  บริหารการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • New11วิชาการ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ อ.ประ.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Pragrit Rachawat ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(204) pragrit@bcns.ac.th 100.00 N