การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ศศืธร ยิ่งเร่งเริง, ประกริต รัชวัตร์
ชื่อวารสาร ::  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 0-0
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 ศศืธร ยิ่งเร่งเริง ผู้แต่งชื่อแรก - - - 0.00 N
2 Pragrit Rachawat ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(204) pragrit@bcns.ac.th 100.00 N