การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กับการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ประกริต รัชวัตร์, วิภาศิริ นราพงษ์
ชื่อวารสาร ::  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสาร EAU Heritage
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 120-125
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • 23-1-1(4).pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Tassanee Krirkgulthorn ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036317204(3202) k_tassane@hotmail.com 15.00 N
    2 Pragrit Rachawat ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036211948(2104) prakit_rach@hotmail.com 60.00 N
    3 Wipasiri Naraphong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036 211948(1201) wipasiri_n@hotmail.com 25.00 N