Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์กุลิสรา ขุนพินิจ
ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการบริหารและพื้นฐานการพยาบาล
อีเมล kulisara@bcns.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร 036-211948 ต่อ 136

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2564

  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  กิจกรรมโครงการก่อนวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2563

  1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า "การสร้างความเข้มแข็งชุมชนต้นตาลและชุมชนพระยาทดในการดูแลใส่ใจสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส."

 • ปีงบประมาณ 2560

  3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560
  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4