กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ


กลุ่มงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา


งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


งานประชาสัมพันธ์และงานลูกค้าสัมพันธ์


งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


งานบริการวิชาการและบริการสุขภาพ


งานเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยบริการ


งานนโยบายและยุทธศาสตร์


งานประกันคุณภาพการศึกษา