วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


กลุ่มภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ


กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา


กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพและทรัพยากรการเรียนรู้


งานบริหารทั่วไป


งานบริหารทรัพยากรบุคคล