วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ


กลุ่มงานด้านยุทธศาสตร์และคุณภาพการศึกษา


งานอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุง และยานพาหนะ


งานกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


งานบริการวิชาการและบริการสุขภาพ


งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา


งานเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยบริการ


งานนโยบายและยุทธศาสตร์


งานประกันคุณภาพการศึกษา


งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์