วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


ด้านวิจัยและบริการวิชาการ


งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


งานยุทธศาสตร์และแผนงาน


งานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้


งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์