Home health care
การดูแลสุขภาพที่บ้าน


ชื่อนักวิจัย ::   นรานุช ขะระเขื่อน
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  ตำรา/หนังสือ
ชนิดการวิจัย ::  หนังสือ
รูปแบบการวิจัย ::  ตำรา/หนังสือ
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2563
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 34,500.00 1 พ.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Naranuch Karakhuean หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0-7544-6390(823) naranut@bcnnakhon.ac.th 100.00 100.00