The effective of 3As Model for Elderly with Hypertension
ประสิทธิผลของการนำตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง (3As Model)ไปใช้


ชื่อนักวิจัย ::   สมฤดี อรุณจิตร
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงการพัฒนา
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สถานะ ::  เก็บรวบรวมข้อมูล
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2563
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  สังคมศาสตร์ *
สาขา ::  สังคมศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช 45,000.00 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Somrudee Arunjit หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0-7544-6390(831) somrudee@bcnnakhon.ac.th 100.00 100.00