development of integrative reminiscene therapy on depression ,self - esteem, and quality of life in older adults
การพัมนาโปรแกรมการระลึกความหลังแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้า ความภาคภูมิใจในตนเอง และคุรภาพชีวิตของผุ้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเล้กน้อย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   ภาวดี เหมทานนท์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยและพัฒนา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  อนุมัติ
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2563
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 20,000.00 1 ม.ค. 2563 ถึง 31 ต.ค. 2563

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Pawadee Hamtanon หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0-7544-6390(913) pawadeehh@hotmail.com 100.00 100.00