Children with gastrointestinal problems: a case study
เด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร : กรณีศึกษา


ชื่อนักวิจัย ::   วิชชุตา มัคสิงห์, นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ, จิรกานต์ นวนเรือง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  ตำรา/หนังสือ
ชนิดการวิจัย ::  หนังสือ
รูปแบบการวิจัย ::  ตำรา/หนังสือ
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2562
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 25,000.00 15 ม.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Witchuta Muksing หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(841) witchuta@bcnnakhon.ac.th 100.00 0.00
2 Norleesa Tohyusoh นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(851) noleesa@bcnnakhon.ac.th 0.00 0.00
3 Jirakan Nuanruang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391(422) jirakan@bcnnakhon.ac.th 0.00 0.00